เนื้อหาวันที่ : 2008-10-24 14:24:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1064 views

สัมมนา โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

กำหนดการสัมมนา เรื่อง “โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน” วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 8.30 -12.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาฯ กรุงเทพฯ

กำหนดการสัมมนา 

 เรื่อง "โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน"

วันพฤหัสบดีที่ 30  ตุลาคม 2551 เวลา 8.30 -12.30 น.

ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาฯ กรุงเทพฯ

โดย

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ร่วมกับ

บริษัท บาลานซ์ โนว์เล็จ ดีไซน์ จำกัด

áááááááááááááááááá

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน  

09.00 09.10 น.     กล่าวรายงาน

                          โดย รศ.ดร. กรรณิการ์  สุขเกษม หัวหน้าโครงการฯ (บริษัท บาลานซ์ โนว์เล็จ ดีไซน์ จำกัด)

09.10 – 09.20 น.     กล่าวเปิดงาน

                          นายอาทิตย์   วุฒิคะโร   ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

09.20 – 09.30 น.      ชม Presentation เส้นทาง R3A และ R3B

09.30 – 09.45 น.      ศักยภาพทางด้านการค้าการลงทุนในเส้นทาง R3A และ R3B

ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ  นวรัตน์  ประธานที่ปรึกษาบริษัท บาลานซ์ โนว์เล็จ ดีไซน์  จำกัด

09.45 – 10.10 น.      แนวทางพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

                          ภายใต้กรอบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS)

                          ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10.10 10.50 .   การนำเสนอผลการศึกษาแนวทางความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

          ศ.ดร.สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ และคณะที่ปรึกษา บริษัท บาลานซ์ โนว์เล็จ ดีไซน์  จำกัด

10.50 - 11.00 น.      รับประทานอาหารว่าง

11.00 – 12.00 น.    อภิปราย ผลการศึกษาพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือใต้ North-South Economic Corridor: NSEC)

ผู้ร่วมอภิปราย

ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ผู้แทนจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ          อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร.วิวัฒน์  กิตติพงศ์โกศล                         ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด

ดร.อุรีย์  เจี่ยสกุล       รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ

11.50   12.30 น.                  ตอบข้อซักถาม
12.30 น.                                 ปิดงาน

óóóóóóóóóóóóó