เนื้อหาวันที่ : 2006-09-08 14:55:45 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 11861 views

9 บริษัทผู้ให้บริการ e-Auction เพื่องานจัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณภาพ

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ทุกวันนี้เราได้ยินเรื่องการประมูลออนไลน์หรือ e-Auction กันมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ภาครัฐออกนโยบายให้ทุกหน่วยงานต้องใช้ e-Auction ในการประมูลสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่ต้นปี 2548 ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จของการประมูลออนไลน์ต้องอาศัย บริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางเท่านั้น ล่าสุดบริษัทผู้ให้บริการด้านนี้มี 9 รายด้วยกัน ที่ยังพร้อมให้บริการ

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ทุกวันนี้เราได้ยินเรื่องการประมูลออนไลน์หรือ e-Auction กันมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากที่ภาครัฐออกนโยบายให้ทุกหน่วยงานต้องใช้ e-Auction ในการประมูลสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่ต้นปี 2548 ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จของการประมูลออนไลน์ต้องอาศัย บริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางเท่านั้น ล่าสุดบริษัทผู้ให้บริการด้านนี้มี 9 รายด้วยกัน ที่ยังพร้อมให้บริการ (www.gprocurement.go.th) ซึ่งมีใครบ้างนั้น Special Report ได้เก็บข้อมูลอย่างละเอียดมาให้ทุกท่านได้ศึกษา (สำหรับบริษัทที่มีข้อมูลพร้อมเท่านั้น) เพราะแนวโน้มในอนาคตเชื่อว่าบริษัทเอกชนขนาดกลางขึ้นไป ต้องได้ใช้ระบบประมูลออนไลน์ เพื่อประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหาที่ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้น และได้ราคาที่ยุติธรรม

. 

 

บริษัท พันธวณิช จำกัด  www.pantavanij.com

พันธวณิช ถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจการจัดซื้อออนไลน์ โดยบริษัทได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยการร่วมมือของ 6 กลุ่มบริษัท ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เครือปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (โดยบริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด) โดยกลุ่มองค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำวิธีจัดซื้อออนไลน์มาใช้เป็นส่วนประกอบในการดำเนินธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ (efficiency) ในการจัดซื้อสินค้า

 

พันธวณิชได้นำซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกของ Commerce One มาให้บริการแก่กลุ่มลูกค้า เพื่อให้ระบบการจัดซื้อขององค์กรเป็นไปอย่างอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยที่กลุ่มลูกค้าสามารถรับประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว โดยไม่ต้องลงทุนทางด้านระบบและบุคลากร

 

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการของพันธวณิช เนื่องจากพันธวณิชมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัติของการให้บริการระบบจัดซื้อออนไลน์ (Pantavanij Procurement) และบริการจัดการประมูลออนไลน์ (Pantavanij Auction) เพื่อการพัฒนากลยุทธ์การจัดซื้อและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้น พันธวณิช สามารถช่วยลดต้นทุนสินค้าและบริการให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย และเพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของบริการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พันธวณิชยังได้รับรางวัล Thailand's Best Innovation Award 2003 รางวัล Silver ประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ในวงการธุรกิจซึ่งจัดโดย Accenture และ The Nation

 

บริการหลักของพันธวณิช นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท พันธวณิชได้ริเริ่มดำเนินธุรกิจการจัดซื้อแบบครบวงจร ซึ่งบริการหลักของพันธวณิชประกอบด้วยบริการระบบสั่งซื้อออนไลน ์(Pantavanij Purchasing) บริการพันธวณิชอ็อคชั่น (Pantavanij Auction) บริการที่ปรึกษาพันธวณิช (Pantavanij Consulting) และบริการจัดหาสินค้าและผู้ขาย (Pantavanij Sourcing) โดยทั้งหมดเป็นผลให้เกิดการสะสมรวบรวมข้อมูลความรู้และประสบการณ์ในด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  นอกจากบริการหลักของพันธวณิชแล้ว ยังมีบริการการจัดหาสินค้าและผู้ขาย การชำระเงินออนไลน์ และอี-ลอจิสติกส์ สำหรับสมาชิก

 

ด้านระบบรักษาความปลอดภัย พันธวณิช เลือกใช้ Fully Redundant System หรือระบบสำรองที่สามารถรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ส่วนของระบบ สามารถทำงานทดแทนกันได้เมื่อระบบหลักทำงานผิดปกติ เช่น เมื่อมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งในระบบเกิดเสียหายไป จะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อีกเครื่องหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่แทนทันทีภายในไม่กี่นาที โดยระบบของฐานข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็น Buysite, Marketsite และ Online Auction เราจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ อยู่บนระบบ SAN (Storage Area Network) และทำการเซ็ต mirror ระบบ ของการเก็บข้อมูลเป็นแบบ RAID 0+1 นอกจากนั้นเรายังใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำการให้บริการระบบฐานข้อมูลระบบละ 2 เครื่อง

 

โดยจะเป็นแบบ Active/Passive คือเมื่อเครื่องหนึ่งทำงาน อีกเครื่องหนึ่งจะทำหน้าที่รอและคอยตรวจสอบว่าเครื่องที่กำลังทำงานอยู่นั้น ยังทำงานเป็นปกติดีหรือไม่ หากทำงานไม่เป็นปกติ เครื่องที่รออยู่จะเข้ามาทำงานแทนทันทีโดยอัตโนมัติ และนอกจากในส่วนของ การเก็บข้อมูลและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ แบบ Hot Redundant และ เรายังมีระบบสำรองข้อมูลลง Backup tape อีก โดยทางพันธวณิชได้ใช้โปรแกรม Veritas Backup Exec ในการสำรองข้อมูลของทั้งระบบ ลง Tape เพื่อใช้เป็น Backup ในกรณีที่ต้องการกู้ข้อมูลต่าง ๆ กลับ นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทางพันธวณิช ยังได้สร้างระบบสำรอง (Disaster Recovery) โดยระบบนี้จะเป็นระบบที่เหมือนกับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันอีก 1 ชุด ในกรณีที่ระบบหลักไม่สามารถที่จะให้บริการได้ ระบบสำรองนี้จะสามารถทำงานแทนได้โดยไม่ทำให้การทำงานต่าง ๆ นั้นสะดุดลง (โดยใช้เวลาในการเซ็ตเพื่อใช้งานประมาณ 1-2 ชั่วโมง) โดยระบบสำรองนี้ทางพันธวณิชได้ทำการฝากไว้ที่บริษัท Freewillsolutions เพื่อเป็นการสำรองระบบ

 

กลุ่มลูกค้าของพันธวณิชคือใคร ? พันธวณิชยินดีต้อนรับลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ สำหรับการเป็นสมาชิกในตลาดกลางของพันธวณิช โดยบริษัทที่สนใจสามารถเซ็นลงนามรับทราบในสัญญาบันทึกความเข้าใจ (Memo of Understanding–MOU) เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก องค์กรที่ใช้บริการได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทย ทศท คอร์ปอเรชั่น และอื่น ๆอีกมากมาย ซึ่งก่อนใช้จริงมีการอบรมให้กับตัวแทนที่จะทำหน้าที่ประมูลทั้งสองฝ่าย

 

ผู้สนใจใช้บริการสามารถลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์ของพันธวณิชที่ www.pantavanij.com หรือทางอีเมล์ที่ customerservice@pantavanij.com ในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือในการใช้ระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Help Desk โทรศัพท์ 0-2654-1444 ซึ่งเป็นสายตรง 6 คู่สาย

 

สรุปภาพรวมแล้ว ทีมงานของพันธวณิช มีความพร้อมดี ระบบก็ดี มีความปลอดภัยสูง ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา สามารถหาซัพพลายเออร์มารวมประมูลได้ อีกทั้งยังช่วยอบรมทางด้านเทคนิค ค่าใช้บริการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการประมูล โดยผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายค่าบริการ เนื่องจากได้รับส่วนประหยัดในการใช้บริการอยู่แล้ว

.  

 

.  

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด    www.bizdimension..com

เริ่มดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บริษัทได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังเป็นบริษัทที่ปรึกษาประเภท A เพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังได้รับการแต่งตั้งจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังให้เป็นบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพื่อให้บริการคำปรึกษาและระบบซอฟต์แวร์ในการจัดซื้อจัดจ้างแก่หน่วยงานภาครัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจในสังกัด ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการ 1 ใน 3 รายแรกที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกรมบัญชีกลาง

 

ปัจจุบันบริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ได้มุ่งเน้นการให้บริการ e-Procurement ซึ่งเป็นการบริการให้คำปรึกษาและการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างแก่องค์กรโดยใช้ระบบการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพผนวกกับการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ จนถึงปัจจุบัน บีส ไดเมนชั่น มีผลงานการให้บริการเป็นมูลค่ารวมกว่า 3,700 ล้านบาท จำแนกเป็นการให้บริการจัดซื้อจัดจ้างแก่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจประมาณกว่า 2,200 ล้านบาท และให้บริการจัดซื้อจัดจ้างแก่ลูกค้าองค์กรเอกชนประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท โดยครอบคลุมกลุ่มสินค้า/บริการทุกประเภท ซึ่งโดยเฉลี่ยองค์กรที่ใช้ e-Procurement สามารถประหยัดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างได้ (Cost Savings) โดยเฉลี่ย 17% ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเดิม

 

แนวคิดทางด้านการลดต้นทุนให้กับองค์กร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ในการบริหารผลประกอบการขององค์กรเนื่องจากเห็นผลชัดเจนและดำเนินการได้ทันที บีส ไดเมนชั่น จึงได้พัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารกระบวนการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบการประมูลด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (e-Procurement) เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถบริหารงานจัดซื้อได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเป็นช่องทางหรือโอกาสทางการค้าแห่งใหม่ (New Channel) สำหรับผู้ขายสินค้าและบริการทุกประเภท

 

บริการ e-Procurement จะครอบคลุมการให้บริการทั้งกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง การให้บริการ e-Procurement จำแนกการให้บริการออกเป็น 5 ขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างและการนำมาปรับเข้าการจัดซื้อ/จัดจ้างออนไลน์ เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้างออนไลน์ การติดต่อและคัดเลือกผู้ซื้อ(ผู้ขาย) ติดตั้งและทดสอบ Solution ตลอดจนประสานงานระหว่างการออนไลน์ จนถึงการส่งมอบสินค้าและการชำระเงินเพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งกระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ประโยชน์ของการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-Procurement ที่สำคัญได้แก่ การลดต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้า/บริการให้กับองค์กร โดยการนำเอาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตประยุกต์ใช้กับวิธีเสนอราคาในลักษณะการประมูล (Auction method) ตลอดจนการวางกลยุทธ์การแข่งขันราคา เช่น กำหนดเวลาเปิดปิดตลาดประมูลเพื่อให้ซัพพลายเออร์เกิดการเสนอราคาแข่งขันกันในช่วงเวลาที่จำกัด การต่อเวลาการแข่งขันเสนอราคา ฯลฯ และกระบวนการสรรหาซัพพลายเออร์รายใหม่ จึงช่วยสร้างบรรยากาศการแข่งขันในการเสนอราคาระหว่างซัพพลายเออร์ทุกรายที่เข้าร่วมประมูล และช่วยให้องค์กร ผู้ซื้อได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการเสนอราคาแข่งขัน

 

นอกจากนี้ ประโยชน์ที่ได้จาก e-Procurement ยังเป็นการเข้าถึงซัพพลายเออร์ทั้งในและต่างประเทศได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น เนื่องจากการนำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ทำให้ไม่มีข้อจำกัดในด้านสถานที่และเวลาของการเข้าเสนอราคาสินค้า/บริการ ซัพพลายเออร์จึงสามารถเข้าเสนอราคาได้แม้จะอยู่ต่างประเทศ รวมทั้ง e-Procurement ยังเป็นระบบการจัดซื้อที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบและป้องกันการสมยอมราคาได้

 

ผลงานที่ผ่านมา บริษัทได้ให้บริการกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมากมาย อาทิ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  กระทรวงพลังงาน  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มสินค้าได้แก่ บริการทำความสะอาด เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ งานก่อสร้างเครื่องทำความเย็น กล่องกระดาษลูกฟูก กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า เชื้อเพลิงพลังงาน อุปกรณ์ต่าง ๆ ฟิล์มห่ออาหาร เฟอร์นิเจอร์ ถุงมือ บริการประกันภัย งานตกแต่งภายใน หลอดไฟ และ

 

อุปกรณ์ให้ความสว่าง งานบำรุงรักษา กระดาษ ถุงพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ถุงกระสอบสานพลาสติก สิ่งพิมพ์ เครื่องจัดลำดับคิว บริการเช่ารองเท้านิรภัย อาหารทะเล ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์เหล็ก วัสดุอุปกรณ์สื่อสาร กระดาษชำระ ตลับหมึกพิมพ์ เครื่องแบบพนักงาน เครื่องสำรองไฟ เครื่องซักผ้า บริการบำบัดน้ำเสีย เครื่องชั่งน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ทำจากโลหะ วัสดุสำนักงาน สินค้าทางการเกษตร โสตทัศนูปกรณ์ พาหนะยานยนต์ บริการจัดการอาคาร กระป๋องโลหะ เคมีภัณฑ์-อุปกรณ์แล็ป อื่น ๆ

 

  

ขั้นตอนการให้บริการ e-Procurement

ลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีความเหมาะสมในการจัดซื้อจัดหาผ่าน ระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) ควรมีลักษณะ ดังนี้

1. ต้องสามารถระบุรายละเอียดของรายการสินค้า (Product specification) ที่ชัดเจน และครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น รูปแบบหรือคุณลักษณะของสินค้า รูปแบบการสั่งซื้อหรือนำส่ง บริการหลังการขาย การรับประกันคุณภาพสินค้า (Warranty) ฯลฯ เพื่อให้ผู้เปิดตลาดซื้อมั่นใจได้ว่าสินค้า/บริการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดหาผ่านบริการประมูลอิเล็กทรอนิกส์จะสอดคล้องตรงตามความต้องการ

 

2. เนื่องจากในขั้นตอนการเสนอราคาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นขั้นตอนที่ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาแข่งขันกันในลักษณะการประมูลเสนอราคา ดังนั้นสินค้า/บริการที่ต้องการจัดซื้อต้องมีซัพพลายเออร์ที่มีจำนวนรายมากเพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันเสนอราคา

 

3. ปริมาณและมูลค่าของสินค้า/บริการจะต้องมีความเหมาะสม เพื่อจูงใจให้ซัพพลายเออร์สนใจเข้าร่วมเสนอราคา หากสินค้ายิ่งมีปริมาณหรือมูลค่าที่ต้องการจัดหาสูง โอกาสที่ผู้ค้าที่เข้าร่วมประมูลจะทำการแข่งขันและเกิดการลดลงของราคาก็จะยิ่งเป็นไปได้มากขึ้น

.  

.  

บริษัท ซอฟแวร์ลิงค์ จำกัด www.thaiburi.com

บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 ทุนจดทะเบียนชำระเต็มของกลุ่ม 200 ล้านบาท มีพนักงานของกลุ่มบริษัททั้งหมด 120 คน บริษัทเป็นผู้ผลิตพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในประเทศและ ทำการส่งออกไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งยังให้คำปรึกษา เพื่อจัดหาระบบสนับสนุนโดยสมบูรณ์ให้กับองค์กรต่าง ๆ

 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้บริการ Internet EDI VAN (Value Added Network) สำหรับบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปแบบของ EDI แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ได้ให้บริการส่งข้อมูล EDI ไปยังกรมศุลกากร โดยมีบริษัทผู้นำเข้า, ผู้ส่งออก, บริษัทตัวแทนออกของ (Shipping) และ Customs Broker ชั้นนำ ได้ใช้บริการเพื่อส่งเอกสารใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Internet EDI VAN รวมทั้งทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ออกแบบและพัฒนา Internet Website ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการติดตั้ง Website เพื่อทำการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce

 

ด้วยการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันโดยการเข้ามาของ เทคโนโลยี Internet ได้นำการติดต่อสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถติดต่อ ถึงกันได้ทั่วโลก ทำให้โลกของการค้า นำประโยชน์จาก Internet ไปสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพทางด้านธุรกิจ ในการแข่งขันกับตลาดโลก

 

บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการที่จะพัฒนาและนำประโยชน์ จากเทคโนโลยี Internet เพื่อตอบสนองให้กับผู้ดำเนินธุรกิจในโลกการค้าพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อตอบรับกับวิธีการดำเนินธุรกิจ ยุคดิจิทัล สามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่พร้อมที่จะก้าวไปกับเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ใช้บริการของบริษัทฯ รวมทั้งคู่ค้าและผู้ร่วมลงทุนมั่นใจว่าเราจะได้นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของท่าน

 

จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Internet ได้นำไปสู่การทำธุรกรรมทางการค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำให้เราต้องปรับตัวพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด จึงได้พัฒนาและออกแบบ วิธีการใหม่ ๆ เพื่อสนองประโยชน์ให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ซอฟต์แวร์และการบริการอื่น ๆ เพื่อตอบรับกับการแข่งขันในโลกการค้าแบบดิจิทัล ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การให้บริการและ Application ต่าง ๆ ณ ปัจจุบัน และในอนาคต เรามีความมุ่งหวังที่จะผลักดันเข้าสู่โลก Internet เพื่อความเป็นหนึ่งเดียว ระหว่างเราผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการจะได้ประสานการทำธุรกิจให้ได้ประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

 

www.Thaiburi.com เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ บริษัทมีพร้อมให้บริการครบวงจรทั้งระบบ และนำไปใช้ในการให้บริการกับองค์กร, รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานอื่น ๆ เช่น ระบบ E-Ordering, E-Procurement, E-Catalog, E-Auction Provider, ฯลฯ เป็นการจัดการซื้อขาย ผ่านระบบ Internet แก่ตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ โดยเป็นระบบการบริหารธุรกิจ Online ของทางบริษัทซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด  ความเคลื่อนไหวของ Thaiburi.com มีดังนี้

 

ธันวาคม 2545 : ได้รับการคัดเลือกจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นผู้ให้บริการ E-Auction Provider จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 

มกราคม 2546 : ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการ เริ่ม Present และสาธิตระบบ E-Auction กับลูกค้าและหน่วยราชการ

 

กุมภาพันธ์ 2546 : ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการในการเป็นผู้ให้บริการ E-Auction จนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 60 หน่วยงาน และกว่า 100 โครงการ มูลค่าโครงการทั้งสิ้น ประมาณ 300 กว่าล้านบาท บริษัทตั้งอยู่เลขที่ 719 / 8-9 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 มีสำนักงานสาขา 3 แห่ง รวมทั้งหมด 4 แห่ง  วิสัยทัศน์องค์กรคือ  ธุรกิจยุคโลกภิวัฒน์ New Economy ต้องพึ่งพาความรู้ Knowledge Base และ ICT (Information Communication and Technology) ภารกิจองค์กรคือ มุ่งมั่นความเป็นเลิศด้านคุณภาพและบริการพัฒนาเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ E-Business (E-Commerce) ครอบคลุม Logistics and Supply Chain Management

 

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการได้แก่ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่ไว้วางใจใช้บริการของบริษัทฯ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน กรมราชองครักษ์ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) องค์การเภสัชกรรม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมขนส่งทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) กรมสรรพสามิต กรมสื่อสารทหารอากาศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมอนามัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมทางหลวง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม กรมศุลกากร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ฯลฯ

 

บริการของ Thaiburi.com ประกอบด้วย E-Marketplace ช่วยจัดการเรื่องการซื้อขายผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์ E-Procurement ช่วยในการจัดการเรื่องการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกใบสั่งซื้อ การเสนอขอใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ประมูลออนไลน์  E-Catalog & Sourcing การจัดการระบบ E-catalog / รายการสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  E-Auction & Bidding E-Ordering (RFQ/ Quotation/ PO/ Invoice) E-Freight Net ซอฟท์แวร์สำหรับการจัดการจองระวางบนเครื่องบินทั้งทางเรือ และทางอากาศ รวมถึงการออกเอกสารสำหรับการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ เช่น MAWB, HAWB, B/L สำหรับ กลุ่มบริษัท Freight Forwarder  EDI-Shipping XPress การจัดการออกใบขนสินค้าขาเข้าและขาออกผ่านกรมศุลกากร ด้วยระบบอีดีไอ (Electronic Data Interchange) และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ด้านการบริการก็มีหลายรูปแบบ  เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับลูกค้า หรือ การ Update Program ต่าง ๆ     โดยผ่าน Communication Software เช่น   MS NetMeeting, ICQ  และ E-mail รวมทั้งการให้บริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ ในการใช้ระบบ  ส่วนการฝึกอบรม ทางบริษัทมีห้องฝึกอบรม  Training Center มีอุปกรณ์มาตรฐานสากลและคู่มือประกอบ การอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในระยะเวลารวดเร็ว Helpdesk & Telephone Support  ทีม Support พร้อมให้บริการการตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ทางด้านเทคนิค และการใช้ระบบ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02- 6123516-21 หรือสอบถามได้ที่ E-mail : support@swlink.co.th และทางทีม Support จะรีบตอบกลับให้ท่านอย่างรวดเร็วที่สุด

 

บริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด  www.govmarketexchange.com

บริษัท ป๊อป เนทเวอร์ค จำกัด หนึ่งในบริษัทกลุ่ม Central Group ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท และจัดเตรียมเพิ่มทุนอีกเท่าตัวในปีหน้า โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและ ดูแลเว็บไซต์ www.pop.co.th เว็บท่าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจในการบริการ ให้คำปรึกษาและรับดำเนินการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ บริการพัฒนาโปรแกรมการทำงานระบบอินเตอร์ เนต บริการพัฒนาตลาดออนไลน์ รวมถึงการทำเว็บไซต์ต่าง ๆ อย่างครบวงจรซึ่งได้รับความไว้วางใจจากหลาย หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนด้วยดีมาโดยตลอดในการดูแลและออกแบบจัดระบบ เว็บไซต์ต่าง ๆ อาทิ ระบบจดทะเบียนออนไลน์ และออกแบบระบบงานเว็บไซต์ รวมทั้งระบบงานที่ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ , Commerce80’ ประมูลรถยนต์ออนไลน์ , ระบบจดทะเบียนทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ , เว็บไซต์และระบบงานภายใน กระทรวงการต่างประเทศ , ระบบฐานข้อมูลนิติบุคคลต่างด้าว , เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, โปรแกรมในส่วนแกนหลักของระบบงานภายในซึ่งเป็นระบบงาน Web Application ทั้งหมด กระทรวงกลาโหม , เว็บไซต์ไอทีวี ฯลฯ และในเร็ว ๆนี้เรายังจะมีผลงานที่น่าภูมิใจ ทิเช่น เว็บไซต์ระบบงานสำนักงานปลัด, ระบบปฏิบัติการสินค้าเกษตร ซึ่งจะทำการพัฒนานำร่องในส่วนของระบบสต็อกข้าวสารจากคลังสินค้าทั่วประเทศ ซึ่งมีการนำระบบ GIS (Graphic Information System) มาประยุกต์ใช้งานเข้ามาซึ่งจะพัฒนานำร่องในส่วนของระบบข้าวสาร

 

ด้วยประสบการณ์การให้บริการและการดูแลระบบต่าง ๆ กว่าสามปี ทางบริษัท ฯมีความมั่นใจและความพร้อมที่จะทำ หน้าที่ เป็นตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MarketPlace Service Provider) ในการให้บริการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Procurement) เช่น การตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา และการจัดซื้อรวมแบบออนไลน์ การลงทะเบียนบริษัทผู้ขาย การทำ e-catalogue เป็นต้น เพื่อทำให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คือ ใช้ระยะเวลาน้อยลง เปิดตลาดการค้าอย่างเสรี เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการแข่งขัน เพิ่มฐานข้อมูลแก่ภาครัฐ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงาน ช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างสะดวกรวดเร็วขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งต้นทุนผู้ซื้อและต้นทุนผู้เสนอขาย

 

บริษัท อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด www.issc.co.th

บริษัท อินเทลลิเจนท์ โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ e-Procurement ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดกลางในการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ให้กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ  หนึ่งบริษัทในกลุ่ม ไทเซียกรุ๊ป ซึ่ง ดำเนินการธุรกิจให้เช่าสำนักงานและบริการด้านงานบุคคล บัญชี และธุรการให้กับบริษัทในกลุ่มไทเซียกรุ๊ป ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในทุก ๆบริษัทในเครือ  อาทิเช่น บริษัท ทีเอที เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   ผู้จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมการใช้พลังงานและสำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม และโปรแกรมทางด้านวิศวกรรม เช่น Smart EE , Smart PM, Smart Batching  บริษัท ไทเซีย โซลูชั่น จำกัด    ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายและให้บริการในด้านโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัทในเครือ และโปรแกรมจากบริษัทอื่น ๆ รวมถึงการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และยังมีอีกหลายบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่จะทำทางด้านไอที คอมพิวเตอร์

 

ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการประมูล

          1.เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง และควรมีสำรองอย่างน้อยอีก 1 เครื่อง

          2.เตรียมชั่วโมงอินเตอร์เน็ต 1 ชุด และควรมีสำรองอย่างน้อยอีก 1 ชุด ควรเป็นคนละ ISP และควรตรวจสอบชั่วโมงอินเตอร์เน็ตของท่านว่ามีเหลือพอสำหรับการประมูลหรือไม่ (ประมาณ 6 ชั่วโมง)

          3.เตรียม Modem 1 ชุด และควรมีสำรองอย่างน้อยอีก 1 ชุด

          4.เตรียมโทรศัพท์เพื่อใช้ Connect อินเตอร์เน็ต ควรจะเป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรง และยกเลิกสายเรียกซ้อน

          5.เตรียมแฟกซ์และแบบฟอร์มการประมูลต่าง ๆ ที่ตลาดกลางมอบให้ไว้ให้พร้อม

          6.เช็ค Browser ของท่านว่าเป็น Internet Explorer 6.0 ( IE 6 ) ขึ้นไปหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ให้ดำเนินการติดตั้ง IE 6 โดยสามารถ Download โปรแกรม Set Up ได้ที่ www.issc.co.th และทำการติดตั้งโปรแกรม ควรดำเนินการก่อนการประมูลอย่างน้อย 6 ชั่วโมงเพราะต้องใช้เวลาในการติดตั้งโปรแกรมค่อนข้างนาน เพื่อความรวดเร็วในการติดตั้งโปรแกรมท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมจากแผ่น CD ROM

          7.ควรติดตั้ง โปรแกรม Anti - Virus และ Up Date ฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อป้องกันการติดไวรัสขณะที่ Online

          8.ท่านสามารถเทียบเวลาได้ที่หมายเลข 181 เพราะขณะที่ประมูลจะใช้เวลาที่เครื่อง server เป็นหลัก

          9.ขณะประมูลท่านไม่ควร Download โปรแกรมใด ๆ รวมถึง Software ที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต เช่น ICQ, MSN, CHAT ชนิดต่าง ๆ ยกเว้นโปรแกรม Anti-Virus เพราะจะทำให้อินเตอร์เน็ตของท่านช้าลง

          10.ควรตรวจสอบพื้นที่ใน Hard disk ( Drive C ) ของท่านว่ามีพื้นที่เหลือหรือไม่เพราะถ้าพื้นที่ใน Hard disk ของท่านเหลือน้อยอาจจะทำให้เครื่องของท่านช้าได้ (ควรเหลือพื้นที่ว่างอย่างน้อยประมาณ 10% ของความจุ Drive C)

          11.ทดลองเข้า www.issc.co.th  และลองป้อน Auction Id & Bidder Login & Bidder Password ที่ได้รับไปจากตลาดกลาง

          12.ตรวจสอบวันเวลาการประมูล ราคาตั้งต้น ช่วงราคา จาก web และเอกสารที่ได้รับในวันอบรม ว่าถูกต้องตรงกับที่ท่านได้ข้อมูลมาจากเจ้าของโครงการหรือไม่ ถ้าท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อตลาดกลางก่อนการประมูล

          13.ควรเข้าร่วมการทดลองประมูลเพื่อ ตรวจสอบว่า ท่านสามารถเข้าร่วมประมูลได้หรือไม่ ถ้ามีปัญหากรุณาติดต่อตลาดกลาง เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา

 

สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารไทเซีย 1175/2 ชั้น 4 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 39 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  โทรศัพท์สายตรง : 02-831-7250, 02-831-7259 e-Mail : info@issc.co.th

 

บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด www.icn.co.th

บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด  เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด  ซึ่งมีความสามารถในธุรกิจที่ปรึกษาในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น โครงการควบคุมงานก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ โครงการเขื่อนท่าด่าน บริหารงานโครงการก่อสร้างศูนย์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ ประกอบกับ ICN System Co., Ltd. มีความชำนาญด้าน ธุรกิจด้าน Software Integration ระบบ Network System และ Web business

 

บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 ดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านระบบ คอมพิวเตอร์Hardware และ Software อย่างครบวงจร ทีมงานบุคลากรของบริษัทฯ เป็นทีมงานคนรุ่นใหม่ที่ติดตามเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างใกล้ชิด จึงมีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย LAN (Local Area Network) สำหรับใช้งานในองค์กรที่เหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ Software สำเร็จรูปเพื่อช่วยในการต่าง ๆ ในรูปแบบของสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Software) สำหรับใช้งานเฉพาะด้าน และจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Training) ตามความต้องการของลูกค้า

 

ดังนั้น จึงทำให้เกิด ICN E-Procurement เพื่อรองรับกระบวนการจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic government procurement - EGP) ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนที่สนใจ ที่จะดำเนินกระบวนการจัดซื้ออย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วด้วยวิธีการ E-Auction

 

ประโยชน์ของ E-Auction  มีดังนี้คือ เพิ่มอำนาจการต่อรองในการจัดซื้อสินค้าด้วยการรวมปริมาณการจัดซื้อ เพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่สามารถเข้าร่วมประมูลงานของหน่วยงานภาครัฐ  มีความโปร่งใส ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของราคาได้ตลอดการประมูล เป็นเครื่องมือในการต่อรองราคาที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการสรุปผลราคาที่ชนะการประมูลดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็ว พัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ให้มีความแพร่หลายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคนิค สารสนเทศในภาพรวม

 

ส่วนจุดเด่นของ ICN E-Procurement ประกอบไปด้วย มีหน้าจอที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถดูการเคลื่อนไหวของราคาได้ง่าย  หน้าจอการประมูลของผู้ขาย รองรับการประมูลราคาได้หลายรูปแบบและมีการยืนยันราคาที่ทำการประมูลก่อนทุกครั้ง มีระบบสำรองสนับสนุน มีข้อมูลผู้ขายให้ผู้ซื้อพิจารณาเลือกใช้บริการ บริษัท ICN System Co., Ltd. จะทำการอบรมแนะนำการใช้งานให้ผู้ขาย ก่อนการเข้าร่วมประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จริง บริษัทฯ มีสถานที่ สำหรับทำการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ในการ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ขาย ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (SSL) ซึ่งมีหน่วยงานมาตรฐานสากล คือ THAWTE รับรอง

 

จากข้อมูลทั้งหมด บางเว็บไซต์ที่ไม่มีรายละเอียด อยากให้ตั้งข้อสังเกตถึงความพร้อมด้านข้อมูลที่โปร่งใส หลายเว็บอาจจะยังมีศักยภาพจำกัด หรือทีมงานอาจจะน้อย ทำให้การให้ข้อมูลแก่ลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ยังไม่ดี  อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจการประมูล ก่อนจะเลือกบริษัทใด ควรสอบถามและปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงาน ราคาค่าธรรมเนียมในการใช้ และอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะประมูลงานได้ราบรื่นและประสบผลสำเร็จ ได้สินค้า/บริการที่ดี ราคาที่ประหยัดกว่าวิธีการประมูลแบบเดิม สำหรับรายชื่อและที่อยู่ติดต่อแสดงไว้ในตารางครบถ้วนแล้ว ลองติดต่อกันดู ถ้าใครบริการดีไม่ดีอย่างไร รายงานมาที่ Smart Purchasing ได้ เพื่อจะได้แจ้งข่าวให้เพื่อน ๆ นักจัดซื้อและผู้บริหารทราบ