เนื้อหาวันที่ : 2008-10-08 13:31:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1498 views

พระจอมเกล้าฯรลาดกระบัง เปิดสอนหลักสูตรCisco Certified Network Professional (CCNP) แห่งแรกในไทย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอนหลักสูตร Cisco Certified Network Professional (CCNP) แห่งแรกในไทย ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรด้านเน็ตเวิร์ค

.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอนหลักสูตร Cisco Certified Network Professional (CCNP) แห่งแรกในไทย ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรด้านเน็ตเวิร์ค

.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอนหลักสูตร Cisco Certified Network Professional (CCNP) แห่งแรกในไทย ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรด้านเน็ตเวิร์คที่เชี่ยวชาญเข้าสู่ตลาดไอทีไทยและตลาดโลก

.

ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า นับจนถึงปัจจุบันซิสโก้ได้ดำเนินโครงการ Networking Academy ในประเทศไทยมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 สถาบัน ผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์คเข้าสู่ตลาดและ อยู่ในหลักสูตรกว่า 20,000 คน อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจของไอดีซียังคงระบุว่า อัตราการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางระบบเครือข่ายจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 6,600 คนหรือเทียบเท่า 15 % ใน ปี 2552 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2550 ที่ขาดแคลนอยู่ 5,300 คน

.

ซิสโก้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าการศึกษาเป็นใบเบิกทางไปสู่โอกาสที่ดี เพราะเริ่มที่การพัฒนาเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาประเทศ และนำไปสู่การเป็นผู้นำทางการศึกษา ผู้นำในภาคธุรกิจ และภาครัฐบาลได้ ซิสโก้ยังเชื่อว่าความท้าทายของระบบการศึกษาส่งผลโดยตรงต่ออนาคตขององค์กรธุรกิจ ความยั่งยืนขององค์กรจะขึ้นอยู่กับนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญของพนักงาน ดังนั้นซิสโก้จึงมุ่งหน้าดำเนินโครงการ Networking Academy อย่างต่อเนื่อง โดยพยายามผลักดันให้สถาบันการศึกษาต่างๆ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อสร้างทักษะขั้นสูงให้กับนิสิตนักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่การทำงานจริง

.

นับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวของโครงการ Networking Academy ที่ในวันนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มีศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านบุคลากรผู้สอนและอุปกรณ์เครือข่าย ในการเปิดสอนหลักสูตร Cisco Certified Network Professional (CCNP) ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการ โดยนับว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในไทยที่บรรจุหลักสูตรนี้ในโครงการ Networking Academy

.

ด้าน ผศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำทางการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศ และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านไอที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านระบบเน็ตเวิร์ค จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมาตลอด

.

โดยได้เข้าร่วมในโครงการ Networking Academy ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2544 และได้มีการนำหลักสูตร “Cisco Certified Network Associate” (CCNA) ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี-โท และ ในหลักสูตรอบรมของทางคณะฯ นอกจากนี้คณะฯยังได้เตรียมพัฒนาบุคลากรผู้สอน และอุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อนำหลักสูตร “Cisco Certified Network Professional” หรือที่เรียกว่า CCNP ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และฝึกทักษะขั้นสูงเฉพาะทางด้านเน็ตเวิร์คอย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเป็นอย่างมาก

.

รศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวเพิ่มเติมถึงความสำเร็จการเรียนการสอนโครงการ Networking Academy ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการว่า ทำให้นักศึกษาของคณะฯได้รับความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติการด้านระบบเครือข่ายเป็นอย่างดี เนื่องจากนักศึกษาได้มีโอกาสทำ Lab ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย

.

โดยมีการใช้ทั้ง Linux Networking ซึ่งเป็น Open Source ควบคู่ไปกับอุปกรณ์ Commercial Networking Devices พร้อมกัน จึงทำให้มีความรู้และความเข้าใจทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียนได้มากขึ้นและสามารถนำไปใช้งานได้จริง นอกจากนี้นักศึกษาของคณะฯยังได้เข้าร่วมและได้รับประสบการณ์จากการแข่งขัน National Networking Skills Competitions ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอีกด้วย