เนื้อหาวันที่ : 2008-10-02 10:39:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 941 views

สกว. และ วช. จัดเสวนาเรื่อง พลังงานทางเลือกสำหรับภาคขนส่ง

การเสวนาแบ่งเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วย พลังงานทางเลือกสำหรับเครืองยนต์เบนซิน (วัฏจักรการผลิตเอทานอล, เปรียบเทียบ E10, E20, E85) พลังงานทางเลือกสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตน้ำมัน, ศักยภาพสบู่ดำ, ไบโอดีเซลภาคเอกชน) เชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกอื่นๆ (Hybrid, electric cars, เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์, โครงการ Eco-cars, โครงสร้างภาษีรถยนต์ที่เหมาะสม

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ในฐานะหน่วยงานวิจัยของประเทศ จะร่วมกันจัดเสวนาเรื่อง  "พลังงานทางเลือกสำหรับภาคขนส่ง"  ในวันจันทร์ที่  6  ตุลาคม 2551  เวลา 8.30 - 15.30 น.  ที่ห้อง อินฟินิตี้ 1 ชั้น G โรงแรมพูลแมน ถนนรางน้ำ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

การเสวนาแบ่งเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วย

- พลังงานทางเลือกสำหรับเครืองยนต์เบนซิน (วัฏจักรการผลิตเอทานอล, เปรียบเทียบ E10, E20, E85)

-  พลังงานทางเลือกสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิตน้ำมัน, ศักยภาพสบู่ดำ, ไบโอดีเซลภาคเอกชน)

- เชื้อเพลิงพลังงานทางเลือกอื่นๆ (Hybrid, electric cars, เซลล์เชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์, โครงการ Eco-cars, โครงสร้างภาษีรถยนต์ที่เหมาะสม

ฉัตร์ทิพย์ ภูสกูล

เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

979/17-21 ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์

ถ.พหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กทม. 10400

โทร. (02) 278 - 8298,  มือถือ (089) 499 - 8208

แฟ็กซ์ (02) 298 - 0454   อีเมล์ :   chatthip@trf.or.th         

เชิญสืบค้นผลงานวิจัยของ สกว. ได้ที่  http://elibrary.trf.or.th