เนื้อหาวันที่ : 2008-10-01 10:17:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3491 views

EXIM BANK แต่งตั้งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงาน IT-บริหารความเสี่ยง, งานบริหารหนี้-กฎหมาย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลรับผิดชอบงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ EXIM BANK

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลรับผิดชอบงานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ EXIM BANK

.

นายสุรพล สติมานนท์

.

นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์

.

โดยสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยและ Basel II และแต่งตั้งนายสุรพล สติมานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักกฎหมาย และฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลรับผิดชอบงานด้านข้อกฎหมาย การบริหารหนี้และนิติกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านสินเชื่อของลูกค้าธนาคาร การพิจารณาสินเชื่อ หลักประกัน การติดตามเร่งรัดและแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา การจัดทำสัญญา และนิติกรรมต่างๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป

.

นายสุธนัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับประกาศนียบัตร Certified Information System Auditor (CISA), Certified Internal Auditor (CIA) และ Certification of Control Self Assessment (CCSA) เคยเป็นผู้อำนวยการ PricewaterhouseCoopers ประเทศไทย และผู้อำนวยการอาวุโส งานตรวจสอบภายใน ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารความเสี่ยง

.

นายสุรพลจบการศึกษาปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Southern Methodist University และ Howard University สหรัฐฯ และปริญญาโทด้านธุรกิจจาก Webster University สหรัฐฯ เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักกฎหมาย และฝ่ายบริหารหนี้และนิติกรรม ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน), กรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซาท์เทิร์นสตีล จำกัด และอนุกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา การรถไฟแห่งประเทศไทย