เนื้อหาวันที่ : 2008-09-25 09:31:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1246 views

8 เดือนรถยนต์ส่งออกโตกว่า ร้อยละ 22

สภาอุตฯ แจงยอดการผลิตและการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนมค.-สค. 2551 ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 5.25 ซึ่งเป็นครั้งแรกของปีนี้ที่ติดลบ

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สรุปยอดการผลิตและการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศในเดือนมกราคมสิงหาคม 2551 ว่ามีทั้งสิ้น 103,737 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 5.25 ซึ่งเป็นครั้งแรกของปีนี้ที่ติดลบ สาเหตุจากการผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศที่มีเพียง 34,110 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 31.88 

.

โดยเฉพาะรถกระบะ ที่มียอดผลิตเพียง 14,130 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2550 ถึงร้อยละ 53.46 เนื่องจากยอดจำหน่ายรถกระบะภายในประเทศที่ลดลงต่อเนื่องมาสี่เดือนแล้ว โดยมีผลจากราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้น แม้ยอดขายรถกระบะเดือนสิงหาคมปีนี้เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนแล้วก็ตาม ส่วนการผลิตเพื่อส่งออกยังคงเติบโตดี โดยผลิตได้ถึง 69,627 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.20 และส่งออกได้จริงถึง 69,404 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 5.74

.

สรุปแล้ว 8 เดือน ผลิตรถยนต์ได้ 944,893 คัน เพิ่มขึ้นจาก 8 เดือนปีที่แล้วร้อยละ 15.76 โดยผลิตเพื่อส่งออก 529,530 คัน คิดเป็นร้อยละ 56.04 ของยอดผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 8 เดือนปีที่แล้วร้อยละ 23.06 และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 415,363 คัน คิดเป็นร้อยละ 43.96 รวมยอดผลิตทั้งหมด ผลิตมากกว่าปีที่แล้วระยะเวลาเดียวกันร้อยละ 7.62 ส่งออก 8 เดือน จำนวน 526,518 คัน เพิ่มขึ้นจาก 8 เดือนปีที่แล้วร้อยละ 22.75 มูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้นของกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์ 382,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 29.76

.

รถยนต์การผลิตจำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนสิงหาคม 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 103,737 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2550 ลดลงร้อยละ 5.25 ในจำนวนนี้ผลิตเพื่อการส่งออก 69,627 คัน และเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 34,110 คัน จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 944,893 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม-สิงหาคม 2550 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.76 ในจำนวนนี้ผลิตเพื่อการส่งออก 529,530 คัน เท่ากับร้อยละ 56.04 ของจำนวนผลิตทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกันร้อยละ 23.06 และเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 415,363 คัน เท่ากับร้อยละ 43.96 ของจำนวนผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม-สิงหาคม 2550 ร้อยละ 7.62

.
รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2551 ผลิตได้ 33,453 คัน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2550 แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.36
ยอดผลิตของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือน มกราคมสิงหาคม 2551 เท่ากับ 272,756 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มกราคม-สิงหาคม 2550 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.94

รถยนต์โดยสารขนาด 10 ตัน ขึ้นไป เดือนสิงหาคม 2551 ผลิตได้ 28 คันเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2550 ลดลงร้อยละ 26.32 รวมเดือนมกราคมสิงหาคม 2551 ผลิตได้ 245 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 27.51

รถยนต์บรรทุก เดือนสิงหาคม 2551 ผลิตได้ทั้งหมด 70,256 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 11.82 และตั้งแต่เดือน มกราคมสิงหาคม 2551 ผลิตได้ทั้งสิ้น 671,892 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม-สิงหาคม 2550 ร้อยละ 9.74

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2551 มียอดการผลิต 69,102 คัน และลดลงจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 10.93 และตั้งแต่เดือน มกราคมสิงหาคม 2551 ผลิตได้ทั้งสิ้น 659,073 คัน โดยเพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 10.36 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 293,608 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 5.06

รถกระบะดับเบิลแค็บ 332,919 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 13.97

รถกระบะ PPV 32,546 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 27.01

รถบรรทุกต่ำกว่า 5 ตัน เดือนสิงหาคม 2551 ผลิตได้ 122 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 84.84 รวมเดือนมกราคม สิงหาคม 2551 ผลิตได้ 3,770 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 21.82

รถบรรทุกขนาด 5 - 10 ตัน เดือนสิงหาคม 2551 ผลิตได้ 515 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 10.04 รวมเดือนมกราคม สิงหาคม 2551 ผลิตได้ 4,337 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 12.21

รถบรรทุกมากกว่า 10 ตัน เดือนสิงหาคม 2551 ผลิตได้ 517 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 36.95 รวมเดือน มกราคม สิงหาคม 2551 ผลิตได้ 4,712 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 26.12

 .

ผลิตเพื่อส่งออก

รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2551 ผลิตเพื่อการส่งออก 14,655 คัน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2550 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.20 ยอดผลิตของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือน มกราคม สิงหาคม 2551 จำนวน 123,669 คัน เท่ากับร้อยละ 45.34 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง เปรียบเทียบกับเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.08

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2551 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 54,972 คัน และเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 16.42 และตั้งแต่เดือน มกราคม สิงหาคม 2551 ผลิตได้ทั้งสิ้น 405,861 คัน เท่ากับร้อยละ 61.58 ของยอดผลิตรถกระบะ 1 ตัน โดยเพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 20.05 โดยแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 106,997 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 11.23

รถกระบะดับเบิลแค็บ 281,749 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 21.79

รถกระบะ PPV 17,115 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 62.41

 .

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

รถยนต์นั่ง เดือนสิงหาคม 2551 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 18,798 คัน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2550 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.92 ยอดผลิตของรถยนต์นั่งตั้งแต่เดือน มกราคม สิงหาคม 2551 เท่ากับ 149,087 คัน เท่ากับร้อยละ 54.66 ของยอดผลิตรถยนต์นั่ง และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.82

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนสิงหาคม 2551 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 14,130 คัน และลดลงจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 53.46 และตั้งแต่เดือน มกราคมสิงหาคม 2551 ผลิตได้ทั้งสิ้น 253,212 คัน เท่ากับร้อยละ 38.42 ของยอดผลิตรถกระบะ 1 ตัน โดยลดลงจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 2.28 ซึ่งแบ่งเป็น

รถกระบะบรรทุก 186,611 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 1.83

รถกระบะดับเบิลแค็บ 51,170 คัน ลดลงจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 15.80
รถกระบะ PPV 15,431 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม - สิงหาคม 2550 ร้อยละ 2.29

รถจักรยานยนต์ เดือนสิงหาคม 2551 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 218,750 คัน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 20.58 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 152,534 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 15.74 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 66,216 คัน ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 53.91

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือน มกราคม - สิงหาคม 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,149,463 คัน ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 4.11 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 1,255,230 คัน เท่ากับร้อยละ 58.40 ของยอดผลิตทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 12.61 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 894,233 คัน เท่ากับร้อยละ 41.60 ของยอดผลิตทั้งหมด โดยลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 20.64

.

การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป

เดือนสิงหาคม 2551 ส่งออก 69,404 คัน ส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 5.74 มีมูลค่าการส่งออก 32,908.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 13.92

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,557.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 55.94
ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 12,351.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 19.29
อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,083.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 56.85

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนสิงหาคม 2551 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 47,901.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 17.02

.

เดือนมกราคมสิงหาคม 2551 ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 526,518 คัน และส่งออกเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 22.75 มีมูลค่าการส่งออก 240,338.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมกราคม สิงหาคม 2550 ร้อยละ 27.77

เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 12,782.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2550 ร้อยละ 96.06

ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 91,723.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมสิงหาคม 2550 ร้อยละ 33.25

อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 6,340.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม สิงหาคม 2550 ร้อยละ 35.53

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม สิงหาคม 2551 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 351,185.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม สิงหาคม 2550 ร้อยละ 30.98

.

รถจักรยานยนต์

เดือนสิงหาคม 2551 มีจำนวนส่งออก 76,986 คัน (รวม CBU+CKD) ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 48.97 โดยมีมูลค่า 1,793.31 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 4.75

ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,733.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 52.81
อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 56.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 0.15
รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนสิงหาคม 2551 ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ 3,582.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2550 ร้อยละ 16.58
.
เดือนมกราคมสิงหาคม 2551 รถจักรยานยนต์ มีจำนวนส่งออก 990,520 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 17.16 โดยมีมูลค่า 17,274.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 1.38
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 13,925.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 51.17

อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 458.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 ร้อยละ 29.79

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือนมกราคมสิงหาคม 2551 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 31,657.63 เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม สิงหาคม 2550 ร้อยละ 17.67

.

เดือนสิงหาคม 2551 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 51,484.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 16.99

.

เดือน มกราคม สิงหาคม 2551 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 382,842.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 29.76