เนื้อหาวันที่ : 2008-09-09 09:52:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1183 views

โครงการอบรม เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการควบคุมคุณภาพในกระบวนการฉีดพลาสติก

เนื่องด้วยศูนย์เพิ่มผลผลิตและมาตรฐานโรงงานไทยจะจัดให้มีการฝึกอบรมระดับวุฒิบัตร ในหลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาและการควบคุมคุณภาพในกระบวนการฉีดพลาสติก ในวันที่ 11-12 กันยายน 2551 มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องของเทคนิคในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต

เนื่องด้วยศูนย์เพิ่มผลผลิตและมาตรฐานโรงงานไทยจะจัดให้มีการฝึกอบรมระดับวุฒิบัตร ในหลักสูตรเทคนิคการแก้ไขปัญหาและการควบคุมคุณภาพในกระบวนการฉีดพลาสติก ในวันที่ 11-12 กันยายน 2551 มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องของเทคนิคในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตทั้งนี้ยัง รวมถึงการควบคุมคุณภาพในกระบวนการฉีดงานพลาสติกเพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นงานที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับตลาดอุตสาหกรรมพลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์ได้ ทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

.

ท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่โทร. 086-3390364 , 02-7282609 (Direct) และ 02-3732868