เนื้อหาวันที่ : 2008-09-01 14:48:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3567 views

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชูโปรเจ็คต์ใหญ่น้ำดื่มสะอาดนักเรียนทั่วประเทศ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมจัดน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค เร่งตรวจสอบน้ำที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำดื่มและน้ำใช้ พบว่า ขณะนี้โรงเรียนทั่วประเทศกว่าร้อยละ 50 เกิดภาวะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง

.

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เตรียมจัดน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค เร่งตรวจสอบน้ำที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำดื่มและน้ำใช้ พบว่า ขณะนี้โรงเรียนทั่วประเทศกว่าร้อยละ 50 เกิดภาวะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง

.

นางสาวสมคิด บัวเพ็ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จากการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องของน้ำดื่มและน้ำใช้ พบว่า ขณะนี้โรงเรียนทั่วประเทศกว่าร้อยละ 50 เกิดภาวะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง

.

นอกจากนี้ ยังได้รับข่าวสารจาก กระทรวงสาธารณสุข ถึงผลการตรวจพบเครื่องทำน้ำเย็นภายในสถานศึกษามีสารตะกั่วปนเปื้อนเกินมาตรฐานกำหนด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของนักเรียน จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงจัดทำโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยจะทำการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลให้กับโรงเรียนจำนวน 2,478 แห่งจาก 32,186 โรงเรียนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำอย่างรุนแรง เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนได้อย่างพอเพียง

.

นอกจากนี้ ยังทำระบบประปาบาดาลในโรงเรียนเพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพผ่านระบบการกรองเบื้องต้นใช้อย่างทั่วถึงในทุกกิจกรรมของโรงเรียน พร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลในโรงเรียนให้เป็นน้ำดื่มมีคุณภาพมาตรฐานองค์การอนามัยโลก สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่จะเริ่มดำเนินการตามโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ จะพิจารณาจากการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง กล่าวคือ ไม่มีระบบประปาในโรงเรียน ไม่มีแหล่งน้ำเป็นของตนเองหรือมีปริมาณน้ำไม่พอใช้ตลอดทั้งปี

.

นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านคุณภาพของน้ำดื่ม อาทิ มีการตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อโรค แบคทีเรียสารละลาย และโลหะหนักบางชนิดเกินมาตรฐานน้ำดื่ม อีกทั้งไม่มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อคัดเลือกสถานศึกษา

.

เข้าไปสำรวจด้านธรณีฟิสิกส์ เจาะบ่อน้ำบาดาล ก่อสร้างระบบประปาและก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อให้เป็นน้ำดื่มที่มีมาตรฐานปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียน กรมทรัพยากรน้ำบาดาลยังได้จัดให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน ที่สามารถขยายผลสู่การดำเนินธุรกิจการผลิตน้ำดื่มได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก ในรูปแบบสหกรณ์โรงเรียน หรือวิสาหกิจชุมชนต่อไป