เนื้อหาวันที่ : 2008-08-29 10:05:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2330 views

กลุ่ม ปตท. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนระยอง

กลุ่ม ปตท.เร่งโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเอาใจชุมชนในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมในแถบจังหวัดระยอง ให้ความสำคัญกับการร่วมดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนมาบตาพุดและชาวระยอง และมุ่งมั่นที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบอุตสาหกรรม

กลุ่ม ปตท.เร่งโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเอาใจชุมชนในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมในแถบจังหวัดระยอง ให้ความสำคัญกับการร่วมดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนมาบตาพุดและชาวระยอง และมุ่งมั่นที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบอุตสาหกรรม

.

วันนี้ (28 สิงหาคม 2551) ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบเงินระดมทุนจากกลุ่ม ปตท. จากนายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ/กองทุน และ โครงการที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยอง

.

ประกอบด้วย มูลนิธิกองทุนระยองแข็งแรง 2 ล้านบาท มูลนิธิกองทุนคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมืองมาบตาพุดและชุมชนเทศบาลตำบลบ้านฉาง 2 ล้านบาท โครงการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง 1 ล้านบาท และ โครงการก่อสร้างสถานีอนามัยตำบลบ้านแลง 3,236,100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,236,100 บาท (แปดล้านสองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาท)

.

นายปรัชญา กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. ให้ความสำคัญกับการร่วมดูแลรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนมาบตาพุดและชาวระยอง และมุ่งมั่นที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม ปตท. สามารถลดการปล่อยมลสารจากเดิมที่ไม่เคยเกินมาตรฐานแต่อย่างใด ให้ลดน้อยลงไปอีกตามเป้าหมายที่ได้กำหนดร่วมกับภาครัฐ และมั่นใจว่าการระดมทุนของกลุ่ม ปตท. ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการลดมลภาวะและพัฒนาพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตของสถานประกอบการในจังหวัดระยอง

.

ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากการสนับสนุนในรูปของการระดมทุนครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อาทิ การสร้างชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การจัดสร้างสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญประจำจังหวัด การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดคลินิกปันน้ำใจชุมชนและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

.

บริษัทต่างๆ ในกลุ่ม ปตท.ที่ร่วมระดมทุนครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด 4.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 5. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด 6. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด 7. บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด และ 8. บริษัท ปตท. เคมิคอล และบริษัทในเครือ (บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด, บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสไตรีนิคส์ จำกัด, บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด, บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จำกัด, บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอล์ จำกัด)