เนื้อหาวันที่ : 2008-08-27 15:50:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1127 views

iTAPจัดสัมมนาเพื่อ SMEs มุ่งเรื่องงานบำรุงรักษา ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะจัดสัมมนาในหัวข้อ "มุ่งสู่ความสำเร็จด้านงานบำรุงรักษาด้วยกิจกรรมสนับสนุนจาก iTAP"

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะจัดสัมมนาในหัวข้อ "มุ่งสู่ความสำเร็จด้านงานบำรุงรักษาด้วยกิจกรรมสนับสนุนจาก iTAP" เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าสัมมนาเพื่อรับทราบถึงปัญหาและความต้องการด้านงานบำรุงรักษาของ SMEs แนวทางการจัดสร้างและพัฒนาระบบงานบำรุงรักษาสำหรับ SMEs ตลอดจนแผนเชิงรุกให้ความช่วยเหลืองานบำรุงรักษาแก่ SMEs ประจำปี 51

.

ได้แก่ การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ การเข้าเยี่ยมและวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น การเข้าเยี่ยมศึกษาดูงานบริษัทตัวอย่างในประเทศ การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญรายบริษัท และการสร้างช่างซ่อมบำรุงรุ่นใหม่แก่สถานประกอบการ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2551 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบุษกร ชั้น 1 อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สำรองที่นั่ง ฟรี!! ภายในวันพุธที่ 3 กันยายน ศกนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2564-7000 ต่อ 1367, 1379 

.

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณวีระวุฒิ ฟุ้งรัตนตรัย งานประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)

โทร 0-2564-7000 ต่อ 1478