เนื้อหาวันที่ : 2008-08-22 11:28:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2493 views

แรงงาน ขานรับ Intersec 2008 กระตุ้นรัฐ - เอกชน เข้มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

Intersec 2008 เวทีทางการค้าที่สำคัญสำหรับภาคธุรกิจและรัฐบาลของประเทศในแถบนี้ ที่จะจัดหาซื้ออุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย 3 เดินหน้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสานการทำงานระหว่างรัฐและเอกชนมุ่งสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงานไทย

เวทีทางการค้าที่สำคัญสำหรับภาคธุรกิจและรัฐบาลของประเทศในแถบนี้ ที่จะจัดหาซื้ออุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย 3 เดินหน้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสานการทำงานระหว่างรัฐและเอกชนมุ่งสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงานไทย

.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เผยสถิติลูกจ้างประสบอันตรายของสำนักงานประกันสังคม ปี 2550 พบลูกจ้างเสี่ยงอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานมากถึง 198,652 ราย และสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องร้อยละ 18.3 เดินหน้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสานการทำงานระหว่างรัฐและเอกชนในงาน Intersec Thailand 2008 มุ่งสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้แรงงานไทย

.

นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

.

นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถิติการประสบอันตรายของสำนักงานประกันสังคมในปี 2550 พบว่า มีลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 198,652 ราย จำแนกเป็นเสียชีวิต 741 ราย ทุพพลภาพ 16 ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน 3,259 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน 50,525 ราย และหยุดงานไม่เกิน 3 วัน 144,111 ราย คิดเป็นอัตราการประสบอันตรายกรณีหยุดงานเกิน 3 วันขึ้นไป 6.7 ราย ต่อ 1,000 ราย และในไตรมาสแรกของปี 2551 (มกราคม-มีนาคม) มีลูกจ้างประสบอันตราย 44,718 ราย

.

ปัญหาของการประสบอันตรายส่วนใหญ่มาจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้าง และการไม่ให้ความสำคัญและใส่ใจถึงความปลอดภัยที่นายจ้างจัดหาให้ รวมถึงปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานของนายจ้าง ซึ่งจากการตรวจความปลอดภัยในการทำงานในปี 2550 พบว่ามีสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องร้อยละ 18.3 และในไตรมาส1 ปี 2551 (มกราคม-มีนาคม) ร้อยละ 22.2

.

"นอกจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้าง เรื่องที่นายจ้างส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่ถูกต้องมากที่สุดคือ เรื่องเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน รองลงมาคือเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่องการควบคุมอันตรายจากเครื่องจักรและอันตรายจากไฟฟ้า ซึ่งการดำเนินงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการแก้ปัญหามีทั้งการให้คำแนะนำ ออกคำสั่งหยุดการใช้เครื่องจักรและการดำเนินคดี แล้วแต่กรณี"

.

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาบทบาทของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งดูแลสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย ได้มีการสร้างมาตรฐาน หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านรักษาความปลอดภัย โดยกำหนดกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน จำนวน 18 ฉบับ

.

ซึ่งจะกำหนดให้มีการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับลูกจ้างโดยใช้หลักการด้านวิศวกรรมศาสตร์ก่อน คือ ปรับปรุงแก้ไขจุดหรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตราย แต่หากไม่สามารถจัดการได้จึงจะให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยกรมฯ จะกำกับดูแลสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะที่มีสถิติการประสบอันตรายสูงให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน

.

เพื่อให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กรมฯ จะดำเนินการตรวจและกำกับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน และดำเนินมาตรการส่งเสริมเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

.

โดยให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ทั้งในแง่ของการบังคับตามกฎหมายความปลอดภัย และการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนนายจ้างและลูกจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมชี้แจง การอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ การจัดประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับในสถานประกอบกิจการ เป็นต้น

.

สำหรับการร่วมมือกับงาน Intersec Thailand 2008 งานแสดงสินค้าประเภทอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา เปรียบเสมือนเป็นเวทีทางการค้าที่สำคัญสำหรับภาคธุรกิจและรัฐบาลของประเทศในแถบนี้ ที่จะจัดหาซื้ออุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย ซึ่งคาดว่าจะมีบริษัทเข้าร่วมงานกว่า 200 บริษัทจากทั่วโลก และมีผู้เข้าชมงานทั้งสามวันกว่า 10,000 คน

.

"ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยินดีให้ความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกัน และยินดีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเป็นวิทยากร ผู้อภิปราย และร่วมประสานการทำงานระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี โดยเราคาดหวังว่าการจัดงาน Intersec Thailand 2008 จะช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอา ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

.

โดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในประเภทต่างๆ สิ่งสำคัญสุดจะช่วยให้ผู้ประกอบการของไทยมองเห็นแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในประเภทต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ จะส่งผลให้แรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย"

.

อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดงาน Intersec Thailand 2008 ที่จะจัดขึ้นนี้ นับเป็นครั้งแรกของเมืองไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทไอเปกซ์ กับเมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต (Messe Frankfurt) ผู้จัดงานแสดงสินค้าอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งครั้งนี้บริษัทฯ ใช้งบประมาณในการจัดงานกว่า 50 ล้านบาท เนรมิตบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร แสดงสินค้าด้านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยขึ้น ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทค บางนา ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้