เนื้อหาวันที่ : 2008-08-22 11:13:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2074 views

มรภ.บุรีรัมย์ เปิดบ้านวิชาการ Open House 2008

มรภ.บุรีรัมย์ จัดงานใหญ่ ด้านวิชาการเปิดประตู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดงาน Open House 2008 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมสาขาวิชา คณะและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อันจะช่วยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรง และเป็นการจูงใจให้อยากที่จะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

.

มรภ.บุรีรัมย์ จัดงานใหญ่ ด้านวิชาการเปิดประตู สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดงาน Open House 2008 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมสาขาวิชา คณะและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ของมหาวิทยาลัย อันจะช่วยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรง  และเป็นการจูงใจให้อยากที่จะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

.

รศ.โกวิท  เชื่อมกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้โอกาสแก่นักเรียน  ในการเลือกสถานศึกษาเพื่อศึกษาต่อมากขึ้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต้องแข่งขันในการได้มาซึ่งนักศึกษาใหม่ค่อนข้างสูงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะเป็นช่องทางที่ทำให้นักเรียนและครู อาจารย์  รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ได้ทราบข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่ต้องการ โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน  และสาขาวิชาที่จะเปิดรับใหม่ 

.

ซึ่งในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ใช้แนวทางการจัดกิจกรรม "Open House" เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมสาขาวิชา คณะและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอันจะช่วยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงและเป็นการจูงใจให้อยากที่จะเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   จากความสำคัญดังกล่าว   มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มี

.

การจัดโครงการ "Open House" เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขึ้น   อธิการบดีฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับในการจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 และคณะจะได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กรในทุกด้านรวมทั้ง  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาเยี่ยมชมภายในมหาวิทยาลัย  อันจะทำให้ได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับสาขาที่มีการเรียนการสอนและสาขาที่จะเปิดรับใหม่ในปีการศึกษา 2552 และสร้างเจตคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย โดยเรามีเป้าหมายไปที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2,000 คน และครู อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานแนะแนวของโรงเรียนประมาณ 150  คน