เนื้อหาวันที่ : 2008-08-05 14:08:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1089 views

คอมวูด หนุน สถาปัตยฯ จุฬาฯ จัดเวทีความคิดสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ ของโหล

สถาปัตยฯ จุฬาฯ เตรียมจัดประกวดออกแบบผลงานสร้างสรรค์ สาระแบบ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ของโหล" หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเมื่อปีก่อน โดยมี "คอนวูด" เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2551 "สาระศาสตร์"  ครั้งที่ 12  พร้อมจัดประกวดออกแบบผลงานสร้างสรรค์ "สาระแบบ" ครั้งที่ 2  ภายใต้หัวข้อ "ของโหล" หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเมื่อปีก่อน  โดยมี "คอนวูด"  เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

.

วันนี้ (5 สิงหาคม 2551) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีแถลงข่าวโครงการประชุมทางวิชาการประจำปี 2551 : สาระศาสตร์ ครั้งที่ 12 ว่าด้วยการออกแบบทุกสาขารวมทั้งสถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมกับการประกวดออกแบบความคิดสร้างสรรค์ : สาระแบบ ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ของโหล" โดยมีบริษัท คอนวูด จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลัก

 

 .

รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการ เปิดเผยว่า สาระศาสตร์เป็นโครงการประชุมทางวิชาการ ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540   โดยการประชุมวิชาการนี้จะเป็นการชุมนุมนักออกแบบ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ เพื่อเสนอผลงานการศึกษาวิจัย ผลงานวิชาการในประเด็นหัวข้อเรื่องต่างๆ ทั้งสาระทางสถาปัตยกรรม การออกแบบ ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12 และมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 21 22 ตุลาคม 2551

 .

"การจัดงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยแต่ละปีจะมีนักวิชาการ นักออกแบบเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานออกแบบ เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ในปีนี้ ทางคณะฯ ยังสานต่อโครงการ "สาระแบบ" ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานออกแบบเข้าประกวด โดยจัดเป็นปีที่ 2 แล้ว ทั้งนี้ในปีนี้ทางคณะฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากบริษัท คอนวูด จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาคเอกชนมาเห็นความสำคัญของงานวิชาการ และร่วมกันผลักดัน เพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการออกแบบให้เกิดประโยชน์แก่แวดวงวิชาการ วิชาชีพ และเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคตอีกด้วย" รศ.ดร.สันติ กล่าว

 .

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสก สวัสดี  ประธานการจัดงานประชุมวิชาการสาระศาสตร์ กล่าวว่า ประเด็นประจำปีนี้ คือของโหล ซึ่งจะเปิดกว้างให้สถาปนิก นักออกแบบ และนักสร้างสรรค์ทุกสาขา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถ่ายทอดความคิดผ่านบทความทางวิชาการ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ที่จะจุดชนวนความคิด ว่าด้วยโลกของการสร้างสรรค์ที่เข้าข่ายธีม "ของโหล" อาทิเช่น มาตรฐาน ISO, กฎหมาย, เทคโนโลยีการผลิต-การก่อสร้าง, อาคารชุด, บ้านจัดสรร และคอนโดฯ เป็นต้น

 .

นายสุทธิพันธ์  วัชโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนวูด จำกัด

  ในเครือบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

.

"ประเด็น ของโหล ในปีนี้ เป็นความตั้งใจที่จะเล่นคำเพื่อให้สอดคล้องกับงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 จากนั้นเราก็เริ่มต่อยอดความคิดที่เราต้องการให้เกิดคำถามในแวดวงนักออกแบบว่า ของโหล มีดีอย่างไรบ้าง เพราะหากมองในมุมของศาสตร์ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมแล้วนั้น ของโหลมีนัยหลากหลายมุมมอง หลากหลายความคิด การผลิตขึ้นมาซ้ำๆ เป็นจำนวนมากในงานออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารที่มีความเหมือนกัน งานสถาปัตยกรรมภายในที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งอาคาร เป็นต้น" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสก กล่าว

 .

ขณะที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูวไนย ทรรทรานนท์ ประธานการจัดประกวดแบบสาระแบบ กล่าวว่า สาระแบบ ในปีนี้ จัดขึ้นเป็นที่ 2 ต่อเนื่องกันแล้ว โดยในปีนี้จะมีคอนเซ็ปต์แนว Universal Design เนื่องจากว่าในยุคปัจจุบัน แนวโน้มของโลกเริ่มที่จะมีคำนึงถึงความแตกต่างของคนทุกกลุ่มทั้งเรื่องอายุ เพศ สภาวะทางร่างกายและจิตใจ ทำให้การออกแบบจำเป็นต้องคำนึงถึงทุกคนเป็นหลัก ให้มีโอกาสได้ใช้สิ่งของร่วมกันได้ ตั้งแต่คนที่ด้อยโอกาสจนถึงคนที่ปกติ

 ..

"การประกวดในปีนี้ จะเปิดโอกาสให้นักออกแบบ และสถาปนิกออกแบบพื้นที่หนึ่งสำหรับกิจกรรม ซึ่งให้คนทั้ง 12 คน ตามโจทย์ที่เรากำหนดให้ สามารถมีกิจกรรมร่วมกันได้ โดยต้องออกแบบสิ่งของอุปกรณ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดกิจกรรมนั้น โดยที่พื้นที่จะอยู่ภายใน หรือภายนอกอาคารก็ได้ โดยที่ทุกคนต้องมีส่วนในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูวไนย กล่าว

 .

สำหรับการตัดสินผลงาน จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา ทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา พิมพ์วิริยะกุล, อาจารย์ พีรศรี โพวาทอง, อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ตั้งสันติกุล, อาจารย์ภาวิณี อินชมพู, อาจารย์ ดร.พนิต ภู่จินดา, และอาจารย์ บุษรา ศรีพานิชย์

 .

 ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2551 โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสดจำนวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับเงินสดจำนวน 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินสดจำนวน 20,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ "CONWOOD Award" จากคอนวูด ผู้สนับสนุนงานอย่างเป็นทางการอีกด้วย

 .

 ด้านนายสุทธิพันธ์  วัชโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนวูด จำกัด ในเครือบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ จำพวกไม้เชิงชาย ไม้ระแนง ไม้บัวพื้น และไม้ฝา ชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วที่บริษัทฯ เข้ามาสนับสนุนโครงการสาระแบบ ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ก็เป็นสถาบันที่ผลิตนักออกแบบหลากหลายสาขาให้ออกไปสู่วงการวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่ต้องการสนับสนุนงานวิชาการ ที่ส่งเสริมผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์  ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในสังคม  อยู่แล้ว

 .
"บริษัทฯ ได้เตรียมรางวัลพิเศษ CONWOOD Award จำนวน 1 รางวัล เป็นรางวัลพิเศษที่จะมอบให้กับผลงานที่คอนวูดเห็นแล้วสะดุดตา ซึ่งจะพิจารณาจากผลงานออกแบบที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด โดยจะเน้นงานที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ครอบคลุมการใช้งานตามโจทย์ ของโหล" นายสุทธิพันธ์ กล่าว