เนื้อหาวันที่ : 2008-07-16 17:50:39 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1493 views

สสวท. เผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลรูปแบบใหม่

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ สาขาประมินมาตรฐาน จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างและใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวนารี  วงศ์สิโรจน์กุล  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า  สาขาประเมินมาตรฐาน สสวท. ได้พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล ได้แก่ การประเมินสมรรถภาพ การประเมินทักษะการคิด การประเมิน Metacognition และการประเมินจิตวิทยาศาสตร์ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ

.

และนำผลการประเมินที่ได้มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียน การสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ  สาขาประมินมาตรฐาน จึงได้จัดทำโครงการเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถสร้างและใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

.

สสวท. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องมือวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ครั้งที่ 6  ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร  และครั้งที่ 7  จัดวันที่ 30 กรกฎาคม 1 สิงหาคม 2551   ณ โรงแรมวินเซอร์ กรุงเทพมหานคร  โดยมีศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และครูจากโรงเรียนนำร่องทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม