เนื้อหาวันที่ : 2008-07-07 15:19:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1530 views

พลังงาน กฟผ. เปลี่ยนหลอดเบอร์ 5 วัดยานนาวา ประเดิมวัดแรกใน กทม.

กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมเปลี่ยน หลอดประหยัดพลังงานนำร่องใน กทม. ณ วัดยานนาวา วัด...ประหยัดไฟ...รวมใจสมานฉันท์ ลดการปล่อย Co2 กว่า 12.5 ตัน

กระทรวงพลังงาน โดย กฟผ. ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมเปลี่ยน หลอดประหยัดพลังงานนำร่องใน กทม. ณ วัดยานนาวา ตามมาตรการประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน "วัด...ประหยัดไฟ...รวมใจสมานฉันท์" ผลสามารถลดใช้พลังงานได้ 24,500 หน่วยต่อปี และลดการปล่อย Co2 กว่า 12.5 ตัน

.

วัดยานนาวา พลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในกิจกรรม อาชีวะสมานฉันท์ ร่วมกันเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟวัด ยานนาวาพร้อมถวายหลอดประหยัดพลังงานแก่พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เพื่อมอบให้กับผู้แทนนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สรอ.) ดำเนินการเปลี่ยนใช้หลอดประหยัดพลังงานภายในวัดยานนาวา ได้แก่ หลอดผอมใหม่เบอร์ 5 จำนวน 695 หลอด และหลอดตะเกียบเบอร์ 5 จำนวน 10 หลอด โดยได้รับเกียรติจาก พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมงานฯ

.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า มาตรการวัด-มัสยิด...ประหยัดไฟ...รวมใจสมานฉันท์" ถือเป็นหนึ่งใน 11 มาตรการประหยัดพลังงานพลังงานเพื่อประชาชน ที่กระทรวงพลังงานมอบหมายให้ กฟผ. ดำเนินการให้วัดจำนวน 400 แห่ง และมัสยิดจำนวน 100 แห่ง ทั่วประเทศ เป็นตัวอย่างนำร่องในการใช้หลอดประหยัดไฟฟ้า จำนวน 1 ล้านหลอด แบ่งเป็นหลอดตะเกียบเบอร์ 5 จำนวน 500,000 หลอด และหลอดผอมใหม่ T5 จำนวน 500,000 หลอด เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานของประเทศประมาณ 70 ล้านหน่วยต่อปี หรือปีละ 210 ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 35,630 ตันต่อปี กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2552 ซึ่งถือเป็นการช่วยลดวิกฤตการณ์พลังงานของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการลดสภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

.

ด้าน นายบรรพต แสงเขียว ผู้ช่วยผู้ว่าการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงการดำเนินงานว่า กิจกรรมเปลี่ยนใช้หลอดประหยัดพลังงาน ณ วัดยานนาวา ในวันนี้ ถือเป็นการนำร่องการดำเนินมาตรการ "วัด...ประหยัดไฟ...รวมใจสมานฉันท์" ในเขต กทม. อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งผลให้วัดยานนาวาสามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 24,500 หน่วยต่อปี หรือ 74,000 บาท ต่อปี พร้อมลดการปล่อย Co2 ได้ประมาณ 12.5 ตันต่อปี ทั้งนี้ ในส่วนการดำเนินงานในวัดต่าง ๆ กฟผ. จะเร่งประสานงานต่อไป

.

นายกนก แสนประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงความร่วมมือว่า นับตั้งแต่พิธีลงนามความร่วมมือโครงการฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ได้ดำเนินการประสานงานสำรวจข้อมูลการใช้หลอดไฟฟ้าของวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกวัดนำร่องที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้ กฟผ. พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับในขั้นตอนต่อไปจะให้การสนับสนุนและประสานงานกับวัดต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน เพื่อให้ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วง และก่อให้เกิดเครือข่ายวัดประหยัดพลังงานทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

.

สำหรับสถาบันการศึกษาที่ร่วมดำเนินการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน ณ วัดยานนาวา ในครั้งนี้ ประกอบด้วย วิทยาลัยในสังกัด สอศ. จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และโรงเรียนในสังกัด สรอ. จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิ โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม และโรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ