เนื้อหาวันที่ : 2008-07-03 09:43:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1844 views

3 การไฟฟ้า ผนึกกำลังร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างความสุขให้คนไทย

3 การไฟฟ้า จับมือผนึกกำลังสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้า และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมสร้างความสุขให้คนไทย จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทั่วถึงทั้งประเทศ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งด้านความมั่นคงและคุณภาพไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสม

3 การไฟฟ้า จับมือผนึกกำลังสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้า และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม สร้างความสุขให้คนไทย อันจะส่งผลให้การส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทั่วถึงทั้งประเทศ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งด้านความมั่นคงและคุณภาพไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสม

.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาลูกค้าสัมพันธ์ระหว่าง 3 การไฟฟ้า ประจำปี 2551 ภายใต้แนวคิด "พัฒนาก้าวไกลร่วมใจ 3 การไฟฟ้า" ณ โรงแรมอมารีออคิดรีสอร์ทแอนด์ทาวเวอร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินภารกิจร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น อันจะส่งผลให้การส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ทั่วถึงทั้งประเทศ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งด้านความมั่นคงและคุณภาพไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสม

.

ภายในงานมีการจัดเสวนา "3 การไฟฟ้าร่วมใจ เพื่อความสุขของคนไทยอย่างยั่งยืน" โดยมี นายสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการ กฟผ. นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟภ. และนายอังกูร มนธาตุผลิน รองผู้ว่าการวิชาการและแผนงาน กฟน. ร่วมเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ซึ่ง 3 การไฟฟ้าจะดำเนินการร่วมกัน

.

นายสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการ กฟผ. เปิดเผยว่า ทั้ง 3 การไฟฟ้า ล้วนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด นอกเหนือจากภารกิจหลักในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในราคาที่เหมาะสม โดย กฟผ. ได้มีการสรรหาเชื้อเพลิงที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ต่ำเพื่อทำให้ราคาค่าไฟถูกที่สุด

.

ที่ผ่านมาทั้ง 3 การไฟฟ้าได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมากมาย พบว่าบางกิจกรรมมีความคล้ายคลึงกัน จึงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีหากทั้ง 3 การไฟฟ้าจะมีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันซึ่ง ผู้ว่าการ กฟภ. และ รองผู้ว่าการ กฟน. ได้แสดงความเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ประชาชนจดจำภาพลักษณ์ของทั้ง 3 การไฟฟ้าได้ดีขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ไฟอย่างแท้จริง

.

นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนากลุ่มย่อยเรื่องการปรับปรุงสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ กฟผ. ร่วมกับ 2 การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (กฟน. และ กฟภ.) เนื่องจากสัญญาเดิมอยู่ในรูป บมจ.กฟผ. และเรื่องใช้มาตรวัดแบบ Time of use (TOU) ที่สามารถอ่านค่าปริมาณการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้อย่างแม่นยำ ซึ่งขณะนี้สถานีไฟฟ้าแรงสูงทุกสถานีของ กฟผ. ได้ทำการติดตั้งมาตรวัดครบแล้ว และมีการบริหารความเสี่ยงในระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน