เนื้อหาวันที่ : 2008-06-17 09:32:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 4838 views

ธพส. ได้กรรมการผู้จัดการคนใหม่แล้ว

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา คือ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ บมจ.โฟคัสเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – 2548 ต่อจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ในช่วงปีพ.ศ. 2548-2551 รับผิดชอบด้านการบริหารเงินและด้านนโยบายและแผน

.

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่โดยได้พิจารณาให้ นายสุระชัย   เอี่ยมวชิรสกุล  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธพส.  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป

.

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก University of Hartford ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา คือ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ บมจ.โฟคัสเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น ในช่วงปี พ.ศ. 25452548 ต่อจากนั้นได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ในช่วงปีพ.ศ. 2548-2551 รับผิดชอบด้านการบริหารเงินและด้านนโยบายและแผน 

.

นอกจากนี้ที่ผ่านมายังมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้  การออกหุ้นกู้ การบริหารสภาพคล่อง การบริหารเงิน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การบริหารโครงการก่อสร้าง การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีความเข้าใจในการบริหารจัดการและระบบการควบคุมการดำเนินงานของภาครัฐและระบบราชการเป็นอย่างดี ซึ่งจากประสบการณ์ข้างต้นจึงมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา-สินทรัพย์  จำกัด  ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ ธพส. มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป