เนื้อหาวันที่ : 2008-06-09 18:01:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1513 views

กฟผ. จัดงานวันสิ่งแวดล้อม รัฐธรรมนูญกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า

กฟผ. จัดงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2551 มุ่งให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟผ. ขณะที่ ผู้ว่าการ กฟผ. ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน

กฟผ. จัดงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2551  มุ่งให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟผ. ขณะที่ ผู้ว่าการ กฟผ. ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2551 "รัฐธรรมนูญกับการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  และ เป็นศูนย์รวมการนำเสนอผลงานสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานต่าง ๆ ใน กฟผ.ดำเนินการอยู่

.

นอกจากนี้ยังมีการนำนิทรรศการงานพลังงานสัญจรของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาแสดงในงานนี้ด้วยซึ่งจะเป็นการให้ความรู้เรื่อง พลังงานทดแทน และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อีกทั้งจะมีการออกร้านจำหน่ายหลอดไฟประหยัดพลังงานราคาถูก การจำหน่ายสินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น โดยมี นายสมบัติ ศานติจารี ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดงาน ณ  หอประประชุม กฟผ. 1 อาคารประชาสัมพันธ์   สำนักงานกลาง  กฟผ.  อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

.

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานช่วงเช้าเวลา 10.30 น. เป็นการเสวนาเรื่องรัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้า  โดย  รศ.ดร.เจิ่มศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  รศ.ปกรณ์ ปรียากร คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  ดร.ประวิทย์  ทองศรีนุ่น ผู้แทนชุมชนรอบ กฟผ.  (ประธานชุมชนหมู่บ้านภาณุรังสี)  และ  นายธวัช  วัจนะพรสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหาร สายงานพัฒนา กฟผ. 

.

ส่วนในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. เป็นการเสวนา เรื่อง การพัฒนาพลังงานไฟฟ้ากับรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 โดยมี นางสาวรสนา โตสิตระกูล  สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพฯ   ผศ.ดร.นันทิกา  สุนทรไชยกุล  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นางกานดา  ปิยจันทร์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยาการธรรชาติและสิ่งแวดล้อม และ สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คุณวุฒิชัย  สามกองงาม ผู้แทนชุมชนรอบ กฟผ. (ประธานชุมชนวัดรวกบางบำหรุ) และนายเรวัตร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ร่วมเสวนา

.

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า การจัดงานวันสิ่งแวดล้อมในปี 2551 นี้ กฟผ. ได้มุ่งไปที่เรื่องการให้ความรู้และการทำความเข้าใจกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในบทบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กฟผ.  อันได้แก่ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ด้านข้อมูลข่าวสาร/ร้องเรียนและด้านชุมชน หมวดที่เกี่ยวข้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ   ซึ่งจะทำให้บุคคลที่เข้าฟังได้มีความเข้าใจ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

.

นายสมบัติ กล่าวต่อไปว่า  กฟผ. เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงเพียงพอ โดยประกาศเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม คือ กฟผ. จะดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

.

การพัฒนาโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ให้เป็นโรงไฟฟ้าสีเขียวและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้จะส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประชาชนให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งทั้งหมดนี้จะให้ทุกหน่วยงานใน กฟผ. นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป