เนื้อหาวันที่ : 2008-06-06 16:10:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2824 views

แนะรัฐขยับราคากลางเอทานอลแตะลิตรละ 20 บาท จูงใจเกษตรกรปลูกอ้อย-มันสำปะหลัง สานฝัน อี 85

นายกสมาคมเอทานอล แนะรัฐเร่งดันนโยบายแก๊สโซฮอล์ อี 85 สู่ภาคปฏิบัติ ชี้รัฐต้องเป็นตัวกลางดึงค่ายรถยนต์-น้ำมัน-เกษตรกรผู้เพาะปลูก ช่วยแจ้งเกิด พร้อมปรับราคากลางซื้อขายเอทานอลเพิ่มเป็น 20 บาทต่อลิตร จูงใจเกษตรกรปลูกอ้อย-มันสำปะหลังเพิ่ม รองรับความต้องการใช้ในอนาคต

.

นายกสมาคมเอทานอล แนะรัฐเร่งดันนโยบายแก๊สโซฮอล์ อี 85 สู่ภาคปฏิบัติ ชี้รัฐต้องเป็นตัวกลางดึงค่ายรถยนต์-น้ำมัน-เกษตรกรผู้เพาะปลูก ช่วยแจ้งเกิด พร้อมปรับราคากลางซื้อขายเอทานอลเพิ่มเป็น 20 บาทต่อลิตร จูงใจเกษตรกรปลูกอ้อย-มันสำปะหลังเพิ่ม รองรับความต้องการใช้ในอนาคต

.

นายสิริวุทธ์  เสียมภักดี นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย และคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยเห็นด้วยกับแนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันแก๊สโซฮอล์ อี 85 มาเป็นน้ำมันหลักในการช่วยแก้ปัญหาวิกฤตราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ในขณะนี้ เนื่องจาก อี 85 มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซินเพียง 15% และเป็นเอทานอลอีก 85% ทำให้ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้ ประกอบกับไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตเอทานอล เนื่องจากมีการเพาะปลูกอ้อยและมันสำปะหลังที่เพียงพอต่อความต้องการที่จะนำไปผลิตเอทานอลได้

.

ทั้งนี้ ภาครัฐต้องเร่งผลักดันนโยบายการใช้ อี 85 ไปสู่ภาคปฏิบัติให้ได้ โดยจะต้องเป็นตัวกลางในการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งเกษตรกรผู้เพาะปลูกไร่อ้อยและมันสำปะหลัง กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานเอทานอล ผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ ผู้ประกอบการน้ำมัน ในการประชุมหาแนวทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ อี 85 เป็นน้ำมันทดแทนที่ใช้ในวงกว้าง เพื่อลดภาระทางด้านต้นทุนเชื้อเพลิงพลังงานของประเทศไทย

.

.

"เราอยากให้ภาครัฐเร่งผลักดันนโยบายการใช้ อี 85 ไปสู่ภาคปฏิบัติโดยเร็ว เพราะทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่า อี 85 จะช่วยลดภาระการนำเข้าน้ำมันและช่วยลดต้นทุนในเรื่องของสินค้าและบริการลงได้ เนื่องจากกว่า 60% ของราคาสินค้าและบริการมีต้นทุนมาจากราคาน้ำมัน หากไทยสามารถผลักดันให้เกิดการใช้น้ำมัน อี 85 ได้จะสามารถลดต้นทุนสินค้าและบริการลงมา ซึ่งช่วยให้สินค้าของไทยมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการแข่งขันด้านการค้าในตลาดต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น" นายสิริวุทธิ์ กล่าว

.

นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยและคณะกรรมการประสานงาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวด้วยว่า ภาครัฐยังต้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานผู้ผลิตเอทานอล โดยปรับเพดานราคาเอทานอล จากเดิมภาครัฐได้กำหนดราคาซื้อขายเอทานอลไว้ที่ 17.54 บาทต่อลิตร แต่ราคาซื้อขายในตลาดจริงอยู่ที่เพียงแค่ 16 บาทต่อลิตร ทำให้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในการตั้งโรงงานผลิตเอทานอล เนื่องจากวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นเอทานอลนั้นมีราคาสูงขึ้น โดยต้นทุนวัตถุดิบที่ผลิตเอทานอลที่มาจากอ้อยจะมีต้นทุนอยู่ที่ 5.80 บาทต่อลิตร ขณะที่มันสำปะหลังจะอยู่ที่ 6.70 บาทต่อลิตร ซึ่งต้นทุนดังกล่าวยังไม่นับรวมกับบริการจัดการต่างๆ

.

ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงมองว่า ราคากลางเอทานอลในปัจจุบันควรจะอยู่ที่ 20 บาทต่อลิตร จึงจะเอื้อให้เกิดการลงทุนในการตั้งโรงงานเอทานอลแห่งใหม่ เพื่อผลิตเอทานอลเพิ่มเติม เพราะหากแนวคิดน้ำมัน อี 85 ได้รับการตอบรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะทำให้ความต้องการใช้เอทานอลในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเป็น 17 ล้านลิตรต่อวัน จากปัจจุบันที่มีโรงงานเอทานอลในไทยที่มี 42 แห่ง มีกำลังการผลิตรวมเอทานอลเพียง 13 ล้านลิตรต่อวันเท่านั้น นอกจากนี้ ยังเอื้อให้กลุ่มเกษตรกรหันมาเพาะปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง เพื่อมาเป็นนำมาใช้พลังงานทดแทน ซึ่งจะช่วยให้ราคาอ้อยและมันสำปะหลังในประเทศมีราคาที่ดีขึ้นด้วย