เนื้อหาวันที่ : 2008-05-13 16:39:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1039 views

สวทช. จัดสัมมนา แนวทางพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับอุตสาหกรรมไบโอดีเซลในประเทศไทย

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ( iTAP ) ศูนย์บริหารการจัดการเทคโนโลยี ( TMC ) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ( MTEC ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานสัมมนา "แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันไบโอดีเซลในประเทศไทย"

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ( iTAP ) ศูนย์บริหารการจัดการเทคโนโลยี ( TMC ) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ( MTEC ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดงานสัมมนา  แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันไบโอดีเซลในประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่  29 พฤษภาคม  2551  ณ ห้องแมจิก 1 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

.

วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์และการปรับตัวของอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยสำหรับปี2551และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซล จากวัตถุดิบต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพแก่ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการให้ความรู้และคำปรึกษาในเรื่องการจัดการน้ำเสีย และการผลิตผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้แก่ผู้ประกอบการ

.

สำหรับผู้ประกอบการไบโอดีเซล หรือผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถสมัครเข้าร่วมงานหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  :    คุณภาวิณี อนุสรณ์เสรี  หรือ  คุณพัชราภรณ์  วิจิตรเตมีย์  โทรศัพท์ 0 - 2564 -7000  ต่อ 1371 และ 1367