เนื้อหาวันที่ : 2008-05-06 10:24:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1478 views

นับแต่นี้ชาวนา ชาวสวนคนไทย กำลังจะมีอินเตอร์เน็ทใช้ขายผลิตภัณฑ์

โครงการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นโครงการร่วมระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง

โครงการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน  เป็นโครงการร่วมระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง

.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ระยะที่ 1 จำนวน 20 ศูนย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  โดยได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมและความเหมาะสม จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และเกิดกิจกรรมหลากหลาย เป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถสืบค้น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

.

นอกจากนี้แล้วการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนยังถือเป็นการขยายบริการไปสู่ส่วนท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งทางด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี และเพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีการเข้าถึงสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นด้วย

.

หลังการดำเนินงานโดย คณะทำงานจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    พบว่าชุมชนให้ความสนใจขอรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กว่า 200 ชุมชน แสดงให้เห็นว่าชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   และพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาและผลักดันให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ระยะที่ 2 ขึ้น

.

โดยมีเป้าหมายจัดตั้งศูนย์ให้แล้วเสร็จ จำนวน 40 ศูนย์ ในปีงบประมาณ 2551  และภายใต้โครงการนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรม   "การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืน"  เพื่อทำการศึกษา ติดตาม และประเมินผล ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่ได้ดำเนินการตามชุมชนต่างๆ อีกทั้งยังศึกษาการดำเนินงาน Telecenter ในต่างประเทศที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของประเทศไทย ต่อไป

.

เพื่อพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ให้ยั่งยืน  ทางโครงการจึงได้มีการจัด การประชุมและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2551 ภายในงาน ชาวสวน ชาวไร่ และเจ้าหน้าที่จากชุมชน จะได้รับการฝึกอบรมทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต  เช่น  การใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน การทำเว็บไซต์    การทำหนังสั้น  และการบอกเล่าประสบการณ์จากตัวแทนของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนรุ่นที่1

.

โดยพิธีเปิดตัวโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ว่าราชการจังหวัด 44 จังหวัดที่ได้รับจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนรุ่นที่ 2 จะมีขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551นี้ เวลา 08.0014.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

.

มันคงสนุกน่าดู ถ้าเราได้เห็นฝีมือและมุมมองของชุมชนบ้าง เพราะที่ผ่านมาสังคมมักจะได้รับรู้หรือเห็นสื่อที่มาจากคนเมืองเป็นผู้ผลิตกระจายไปสู่ชุมชน  ครั้งนี้ จึงเป็นการเริ่มต้นก้าวสำคัญของคนไทย โดยเฉพาะเกษตรกรไทย ที่มีเป้าหมายว่าวันหนึ่ง พวกเขาจะสามารถใช้การสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเอง