เนื้อหาวันที่ : 2008-04-23 10:31:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1395 views

กลุ่มคนขับแท็กซี่และกลุ่มสาขาอาชีพอื่น ๆ เรียกร้องทำประกันสังคม

กระทรวงแรงงานเสนอผลก้าวหน้าการดำเนินการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบ ที่เริ่มศึกษาดำเนินการนำร่องเป็นรายสาขาอาชีพที่มีความพร้อม โดยได้เริ่มดำเนินการและมีความก้าวหน้าพร้อมข้อยุติเบื้องต้น

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอผลก้าวหน้าการดำเนินการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบ  ที่เริ่มศึกษาดำเนินการนำร่องเป็นรายสาขาอาชีพที่มีความพร้อม  โดยได้เริ่มดำเนินการและมีความก้าวหน้าพร้อมข้อยุติเบื้องต้น  ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะประชาสัมพันธ์ขยายผล การขยายสิทธิคุ้มครองประกันสังคมและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนบุคคลทั่วไปสาขาอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อรวบรวม ประมวล วิเคราะห์เสนอแก้ไขกฎหมาย เพื่อขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบ  ให้ครอบคลุมทั้งระบบ ถ้วนหน้าต่อไปในอนาคต  ซึ่งจะจัดงานดังกล่าวในวันพุธที่  7 พฤษภาคม  2551 ณ สำนักงานประกันสังคม          

.

กระทรวงแรงงานรายงานว่า  กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการประชุมผู้บริหารระดับกระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 ณ กระทรวงแรงงาน  และให้สำนักงานประกันสังคมจัดให้มีการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบ  และในเบื้องต้นให้ดำเนินการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ผู้ขับรถยนต์แท็กซี่ และกลุ่มสาขาอาชีพอื่น ๆ เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองทางสังคมจากระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมบุคคลในวัยกำลังแรงงานให้มีขอบเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

.

สำนักงานประกันสังคมเห็นว่า ปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบหลากหลายกลุ่มอาชีพ  และมีจำนวนมากกว่า 21.8 ล้านคน  นอกจากจะต้องศึกษาพิจารณาดำเนินการครอบคลุมทั้งหมดแล้วในเบื้องต้นควรดำเนินกลยุทธ์ศึกษาดำเนินการนำร่องเป็นรายกลุ่มอาชีพที่มีความพร้อมไปก่อน  ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม  2551 เป็นต้นมา  จึงได้หารือตัวแทนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะตัวแทนสหกรณ์แท็กซี่  และผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) เพื่อหารือการดำเนินการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ผู้ขับรถยนต์แท็กซี่  และกลุ่มสาขาอาชีพอื่น ๆ และได้ข้อยุติร่วมกัน คือ

.

1. ต้องการให้มีการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่ผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) และกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

.

2. มีความเห็นแตกต่างหลากหลายในเรื่องตัวเลขการจ่ายเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ  ดังนั้นจึงเห็นชอบร่วมกันในเบื้องต้น  จึงได้ให้มีคณะทำงานร่วมระหว่างตัวแทนผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) สำนักงานประกันสังคม ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาข้อยุติร่วมกัน ซึ่งได้ข้อสรุป ดังนี้

.

1) เพื่อให้ผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) และกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ ได้รับความคุ้มครองประกันสังคม โดยเร็วที่สุด  คณะทำงานร่วมฯ เห็นพ้องต้องกันว่า  ให้ผู้ที่สนใจให้สมัครเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้ทันที ภายใต้สิทธิประโยชน์ 3 กรณีคือ กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย และจ่ายเงินสมทบในอัตรา 3,360 บาทต่อปี ภายใต้มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นไปโดยความสมัครใจของแต่ละบุคคล

.

2) ขณะเดียวกันให้สำนักงานประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อประมวล วิเคราะห์ เสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในมาตรา 40 หรืออื่น ๆ ต่อไป

.

3) ให้จัดงานประชาสัมพันธ์เปิดรับขึ้นทะเบียนตามข้อ 1) และรับฟังความคิดเห็นตามข้อ 2) ตั้งแต่วันที่ 7  พฤษภาคม  2551 เป็นต้นไป