เนื้อหาวันที่ : 2008-04-18 16:05:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1016 views

iTAP จัดอบรม การออกแบบระบบไอน้ำ เพื่อการนำไปใช้งานจริง

จัดการอบรม เรื่อง "การออกแบบระบบไอน้ำ" รุ่นที่ 1/2551 ภายใต้โครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบไอน้ำอุตสาหกรรม จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.สมเกียรติ บุญณสะ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2551 ณ ห้อง SAPPHIRE 2 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ โดยรับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 15 บริษัทเท่านั้น และปิดรับสมัครภายในวันพุธที่ 30 เมษายนนี้

โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการอบรม เรื่อง การออกแบบระบบไอน้ำรุ่นที่ 1/2551

.

ภายใต้โครงการ การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตของอุตสาหกรรมไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบไอน้ำอุตสาหกรรม จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.สมเกียรติ บุญณสะ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2551 ณ ห้อง SAPPHIRE 2 ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ โดยรับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 15 บริษัทเท่านั้น และปิดรับสมัครภายในวันพุธที่ 30 เมษายนนี้

.

ซึ่งในการจัดอบรมดังกล่าว จะได้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านระบบพลังงานได้มีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและทักษะที่จำเป็นต่องานระบบไอน้ำเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในงานได้จริง เพื่อส่งผลให้สถานประกอบการสามารถดูแลตนเองได้ก่อนในเบื้องต้น อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่สำคัญด้านบุคลากรให้กับหน่วยงานด้านพลังงานต่อไป

.

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวรรณรพี สายน้ำเขียว หรือคุณพัชราภรณ์ วิจิตรเตมีย์ โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1379,1367 หรือที่ wanrapee@tmc.nstda.or.th , patcharaporn@tmc.nstda.or.th