เนื้อหาวันที่ : 2006-08-10 09:41:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1817 views

กระทรวงไอซีทีพัฒนา CIO ภาครัฐ สู่ความเป็นผู้นำสร้างระบบราชการไทย

นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาผู้บริหารสารสนเทศเรื่อง CIO : ผู้นำในการสร้างระบบราชการไทยภายใต้โครงการ CIO เข้มแข็ง

นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาผู้บริหารสารสนเทศเรื่อง CIO : ผู้นำในการสร้างระบบราชการไทยภายใต้โครงการ CIO เข้มแข็ง ณ โรงแรมแอมบาสเซเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2549

 
นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล กล่าวว่า รัฐบาลได้มุ่งเน้นสนับสนุนการใช้ไอซีทีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยให้หน่วยงานภาครัฐเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการ e-Government และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการลดช่องว่างของการเรียนรู้แก่ผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ การที่จะเกิดผลสำเร็จขึ้นได้จะต้องอาศัย CIO เป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบในทิศทางเดียวกัน โดยให้กระทรวงไอซีที เป็นผู้นำผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงหรือ CIO ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงสุดในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการไอซีทีในองค์กร
 

ภาครัฐมีส่วนสำคัญในการกำหนดท่าทีในการสร้างนวัตกรรมและมีส่วนร่วมสนับสนุนให้ CIO ภาครัฐเข้มแข็ง มีความรอบรู้และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายบูรณาการทำงานร่วมกันจึงได้มีการประชุมสัมมนาในวันนี้ภายใต้หัวข้อ  IO : ผู้นำในการสร้างระบบราชการไทย โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นไปในการชี้แนะแนวทางการเพิ่มศักยภาพของ CIO ให้สูงขึ้น และได้นำ CIO ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ประสบผลสำเร็จในการใช้ระบบ IT มาพัฒนางานในองค์กรของรัฐ และเอกชนจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อมุ่งหวังให้บรรดา สมาชิก CIO ได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปเป็นแนวทางการทำงานในหน่วยงาน และระบบเครือข่าย CIO ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน

 

นางธนนุช ตรีทิพยบุตร รองปลัดกระทรวงไอซีที ได้ชี้แจงว่าโครงการ CIO เข้มแข็งนั้นเป็นโครงการสำคัญของกระทรวง ICT มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของ CIO เพื่อให้มีพลังในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามนโยบายและภารกิจของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน และกล่าวถึงเจตนารมณ์ในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้โดยทางโครงการ CIO เข้มแข็งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานของ CIO มาร่วมบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้ทำสำเร็จไปแล้วมาเสนอ CIO ได้รับทราบและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้และพัฒนาแนวคิดด้านการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐบาลต่อไป

 

ทั้งนี้ นางธนนุช ตรีทิพยบุตร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการประชุมสัมมนาครั้งนี้จะสามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของ CIO ภาครัฐอย่างแน่นแฟ้น นอกจากนี้กระทรวงไอซีทียังได้จัดทำวารสาร CIO เข้มแข็ง และเว็บไซต์ CIO เข้มแข็งขึ้นอีกด้วยเพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานงาน แจ้งข่าวกิจกรรม และเผยแพร่เทคโนโลยีใหม่   ให้กับท่าน CIO ภาครัฐ ภายใต้เว็บไซต์ชื่อ http://cio.mict.go.th