เนื้อหาวันที่ : 2008-04-01 17:19:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2071 views

โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นประชาชน

ประชาชนที่เข้าร่วมเวทีสาธารณะในครั้งนี้ มีจำนวนกว่า 1,000 คน จาก 3 อำเภอ 12 ตำบล ได้มีการซักถามถึงข้อวิตกกังวล ในเรื่อง ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อวิถีชีวิต ผลกระทบจากการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ และผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกร

บริษัท เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น ซัพพลาย จำกัด เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง ได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ โรงเรียนหนองแซงวิทยา อ.หนองแซง จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551

.

คุณธีระศักดิ์ จตุรพรประสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทกัลฟ์ เจพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น ซัพพลาย จำกัด เจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง) เปิดเผยว่า การจัดเวทีสาธารณะในครั้งนี้ เป็นการจัดร่วมกับจังหวัดสระบุรี โดยมี คุณธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมนี้เพื่อแสดงออกถึงการเปิดกว้างของบริษัทและการเคารพสิทธิของชุมชน

.

ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของสังคมไทยที่ผู้ประกอบการเอกชนเดินเข้าหาชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตลอดจนข้อห่วงใยวิตกกังวลต่างๆ ในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการ รวมทั้งบริษัทมีเจตนารมย์ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ กำกับดูแลการก่อสร้าง และการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าโครงการโรงไฟฟ้าหนองแซงมีมาตรฐานในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

.

ประชาชนที่เข้าร่วมเวทีสาธารณะในครั้งนี้ มีจำนวนกว่า 1,000 คน จาก 3 อำเภอ 12 ตำบล ได้มีการซักถามถึงข้อวิตกกังวล ในเรื่อง ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อวิถีชีวิต ผลกระทบจากการปล่อยน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ และผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกร ทางบริษัทฯ ชี้แจงต่อประชาชน ในประเด็นเรื่องคุณภาพอากาศว่า โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซงมีมาตรการป้องกันคุณภาพอากาศโดยการติดตั้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ และมีการติดตั้งระบบตรวจวัดอากาศถาวรแบบต่อเนื่อง

.

เพื่อตรวจวัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่น และออกซิเจน ตลอดจนควบคุมการอัตราการระบายจากปล่อง ไม่ให้เกินค่าที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ประเด็นเรื่องการปล่อยน้ำเสีย ทางเรามีการบำบัดน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และในส่วนประเด็นผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกร

.

ทางบริษัทฯ เปิดให้มีการทำแปลงนาสาธิตบนพื้นที่ 10 ไร่ ในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าโดยปลูกข้าวตลอดอายุการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อดูว่านาข้าวจะได้รับผลกระทบอะไรจากโรงไฟฟ้าบ้าง โดยประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้

.

คุณธีระศักดิ์กล่าวอีกว่า โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซงสามารถรองรับปริมาณการใช้ไฟที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งการรักษาเสถียรภาพไฟฟ้าของประเทศ ส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิตบริษัทคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงพิถีพิถันในการคัดเลือกเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในโรงไฟฟ้า จากการศึกษาพบว่าก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด การเผาไหม้สมบูรณ์ จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง

.

ในการนี้ คุณธีระศักดิ์ ได้ประกาศสัญญาประชาคมต่อหน้าประชาชนโดยการให้สิทธิกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการทำงานของโรงไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโรงไฟฟ้าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน และสามารถที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขในระยะยาว

.

อนึ่ง โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง ดำเนินงานภายใต้ บริษัท เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น ซัพพลาย จำกัด ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,650 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ซึ่งที่ผ่านมา โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซงได้จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

.

ตั้งแต่กลางปี 2550 อาทิเช่น การจัดประชุมประชาคม เพื่อชี้แจง รายละเอียดของโครงการ และการศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับโครงการที่จะสร้างใน อ.หนองแซง จ.สระบุรี เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ