เนื้อหาวันที่ : 2008-03-28 13:56:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1602 views

โครงการ ขยะแห้งแลกไข่ไก่สด ซี.พี. อีกหนึ่งน้ำใจดี ๆ ที่ให้ชุมชน

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เผยว่า โครงการขยะแห้งแลกไข่ไก่สด ซี.พี. กับชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 10 ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิด สภาพแวดล้อม ที่ดี สะอาด น่าอยู่ รวมถึงส่งเสริมสุขภาพที่ดีของชาวชุมชน ให้ได้บริโภคไข่ไก่สด ซีพีด้วย

.

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เผยว่า  โครงการขยะแห้งแลกไข่ไก่สด ซี.พี. กับชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 10 ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิด สภาพแวดล้อม ที่ดี สะอาด น่าอยู่ รวมถึงส่งเสริมสุขภาพที่ดีของชาวชุมชน ให้ได้บริโภคไข่ไก่สด ซีพีด้วย   

.

นายสุพัฒน์ ศรีธนาธร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ เป็นบริษัทผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของประเทศไทย มีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งสู่การเป็น ครัวของโลก

.

โดยยึดมั่นในนโยบายการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้เข้าร่วม โครงการขยะแห้งแลกไข่ไก่สด ซี.พี.” กับชุมชนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 10 ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิด สภาพแวดล้อม ที่ดี สะอาด น่าอยู่ รวมถึงส่งเสริมสุขภาพที่ดีของชาวชุมชน ให้ได้บริโภคไข่ไก่สด ซีพีด้วย    

.

"การร่วมโครงการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่ดี และมีพฤติกรรมการบริโภคไข่ไก่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนทีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ที่สำคัญชาวชุมชนจะมีความเป็นอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น รวมถึงยังเป็นการสร้างจิตสำนึกรักความสะอาดให้แก่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในชุมชนด้วย โดยซีพีเอฟจะขยายผลโครงการนี้ไปยังชุมชนอื่น ๆ ต่อไป" นายสุพัฒน์กล่าว

.

ซีพีเอฟเริ่มต้นสนับสนุนโครงการขยะแห้งแลกไข่สด ซี.พี. ที่ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ซึ่งเป็นชุมชนแออัดในพื้นที่เขตคลองเตย และจะดำเนินกิจกรรมเดียวกันนี้ในอีก 9 ชุมชนด้วย ได้แก่ ชุมชนร่มเกล้า ชุมชนริมทางรถไฟ ชุมชนสวนอ้อย ชุมชนริมคลองพระโขนง ชุมชนร่วมใจสามัคคี ชุมชนแฟลต 11 18 ชุมชนพัฒนาเอชีย ชุมชนล็อก 1 2 และชุมชนพัฒนาใหม่ โดยจะมอบไข่สด ซี.พี. ให้แก่ทุกชุมชนดังกล่าว เป็นเวลาติดต่อกัน 10 เดือน ในจำนวนเดือนละ 15,000 ฟอง

.

ด้านนายวัณรบ หิริกุล ประธานเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองเตย กล่าวว่า ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ มีประชาชนที่มีฐานะยากจนอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 20,000 ครอบครัว ประชากรจำนวนกว่า 70,000 คน  แต่เดิมสภาพโดยทั่วไปของชุมชน ทั้งรอบๆบ้านเรือน ทางเดินเท้า และทางระบายน้ำ เต็มไปด้วยขยะ ของเสีย สิ่งปฏิกูล และเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำ โครงการขยะแห้งแลกไข่ไก่สด ซี.พี

.

เพื่อให้ชาวชุมชนมีจิตสำนึกที่จะร่วมกันอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่ สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดขยะ และสามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ในขณะที่ชาวชุมชนจะได้รับไข่ไก่นำไปบริโภคเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และมีภาวะโภชนาการที่ดี โดยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลากว่า 10 ปี   

.

"ช่วงปี 2540 ที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างมาก คนคลองเตยได้รับผลกระทบกันทุกคน แม้แต่อาชีพเก็บขยะหรือของเก่าขาย คณะกรรมการชุมชนจึงร่วมกันทำโครงการขยะแห้งรีไซเคิลมาแลกไข่ เพื่อให้คนในชุมชนได้ไข่กลับไปบริโภค ทั้งได้ลดขยะและช่วยแก้ปัญหาปากท้องของสมาชิกชุมชนด้วย"

.

ปัจจุบันกลุ่มดังกล่าว ได้ขยายเครือข่ายกิจกรรมและสมาชิกไปยังชุมชนต่างๆ ในเขตคลองเตยและชุมชนใกล้เคียงมากกว่า 35 แห่ง และยังต่อยอดจนเกิดกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย เช่น ธนาคารขยะ ขยะหอมหรือปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น.