เนื้อหาวันที่ : 2008-03-28 13:34:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1139 views

ฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดทำแผนการตลาดเพื่อการส่งออก

สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก จะจัดฝึกอบรมเรื่อง "เทคนิคการจัดทำแผนการตลาดเพื่อการส่งออก" ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2551 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบเทคนิคของการวางแผนการตลาดที่ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในองค์กรของตน และการนำผลข้อมูลที่ได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกธุรกิจ ดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน

สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก จะจัดฝึกอบรมเรื่อง "เทคนิคการจัดทำแผนการตลาดเพื่อการส่งออก" ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2551 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบเทคนิคของการวางแผนการตลาดที่ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในองค์กรของตน และการนำผลข้อมูลที่ได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกธุรกิจ ดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน