เนื้อหาวันที่ : 2008-03-26 08:35:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1274 views

LPN ลดโลกร้อน เดินหน้า กรีน คลีน ลีน 105 อาคารชุด ร่วมคิกออฟ

LPN เดินหน้าแนวคิด "ชุมชนน่าอยู่" รับทุกปีกำหนดดัชนีชี้วัด KPI สร้าง Green Clean Lean ทุกโครงการ ทั้งรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้มากกว่า 2% ต่อยูนิต ย้ำพร้อมสนับสนุนกิจกรรมลดโลกร้อนต่อเนื่อง

LPN เดินหน้าแนวคิด ชุมชนน่าอยู่ รับทุกปีกำหนดดัชนีชี้วัด KPI สร้าง Green Clean Lean ทุกโครงการ ทั้งรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ได้มากกว่า 2% ต่อยูนิต ย้ำพร้อมสนับสนุนกิจกรรมลดโลกร้อนต่อเนื่อง ด้วยการจับมือกรุงเทพมหานคร ชวนลูกบ้าน 105 นิติบุคคลอาคารชุด เข้าร่วมโครงการ 60 EARTH HOUR หรือ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ตั้งแต่เวลา 20.00 - 21.00 น. ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม นี้

.

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (CESR) นั้น โดยเฉพาะในสายงานบริหารชุมชนของบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) หน่วยงาน ที่สำคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคมภายในโครงการให้มีมาตรฐาน

..

เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม สังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นทั้ง แก่ชุมชนและสังคมโดยรอบ ตามนโยบาย ชุมชนน่าอยู่ของบริษัท ซึ่งได้ดำเนินการมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น การรณรงค์คัดแยกขยะแล้วการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมประหยัดพลังงานด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์และลดความร้อนของบรรยากาศ และการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำที่ได้นั้นกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ในทางอื่น เช่น การรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

..

"ในส่วนของปัญหาภาวะโลกร้อนที่เริ่มส่งผลกระทบใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน LPN ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้พัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในเมืองจำนวนกว่า 45 โครงการ และมีสมาชิกที่เข้าอยู่อาศัยแล้วมากกว่า 20,000 ครอบครัว มีการบริหารจัดการและรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในทุกโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละปีให้ได้ 2% ต่อยูนิต มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการทำกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ เช่น การทำรายงานสถิติการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบ การรณรงค์ให้สลับเวลาการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละห้องชุด การใช้หลอดประหยัดพลังงาน เป็นต้น

.

ขณะเดียวกันก็สนับสนุนหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อนควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน อย่างกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานครที่ร่วมกับหน่วยงานเอกชนซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลก จัดโครงการ 60 EARTH HOUR หรือ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนขึ้นใน วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2551 นี้ เราเองได้ร่วมมือรณรงค์ผ่านสื่อทุกประเภทเพื่อเชิญชวนให้สมาชิกและคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารชุดในทุกโครงการ จำนวน 105 อาคารชุด คิดเป็นห้องชุดพักอาศัย 20,000 ยูนิต เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

.

เนื่องจากเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายๆ ทั้งยังสร้างความตื่นตัวให้เกิดการปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี โดยจะร่วมกันปิดไฟพร้อมกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.00 ถึง 21.00 น. คาดว่าจะสามารถลดปริมาณ การใช้ไฟฟ้าลงได้มาก ขณะที่ ทางบริษัทเองก็มั่นใจว่ากิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนายโอภาส กล่าวสรุป