เนื้อหาวันที่ : 2008-03-24 13:14:45 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1185 views

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันจากกระแสตลาดโลก และแวดวงธุรกิจภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคจากนานาประเทศ ได้ก่อให้เกิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม การขาดแคลนทรัพยากร การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยเกินขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติ และภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมาทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในปัจจุบันจากกระแสตลาดโลก และแวดวงธุรกิจภาคอุตสาหกรรม รวมถึงแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคจากนานาประเทศ ได้ก่อให้เกิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงานเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม การขาดแคลนทรัพยากร การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยเกินขีดจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติ และภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามมาทั้งทางตรงและทางอ้อม

.

โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตสูง พร้อม ๆ กับเกิดมลพิษตามมา รัฐบาลซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับและควบคุมดูแลภาคอุตสาหกรรม จึงได้มีการเน้นและออกมาตรการในการติดตามและควบคุมการปลดปล่อยมลพิษของภาคอุตสาหกรรมสู่สิ่งแวดล้อม โดยทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมออกมาบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง

.

ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวจึงจัดฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2551 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องรังสิต ชั้น 2 โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น หลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันสิ่งแวดล้อมเพื่ออุตสาหกรรม คุณสุกัญญา / คุณวิภาดา / คุณนพมาศ โทรศัพท์ 0-2345-1261-4 ...ด่วน !! รับจำนวนจำกัด...