เนื้อหาวันที่ : 2008-03-19 08:29:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1679 views

กทม. หนุนจัดตั้งธนาคารขยะ ส่งเสริมการเรียนรู้จัดการขยะสู่ชุมชน

โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน กรณีศึกษา...การทำธุรกิจขยะรีไซเคิล ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเคหะบางบัว เขตหลักสี่

ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน กรณีศึกษา...การทำธุรกิจขยะรีไซเคิล ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเคหะบางบัว เขตหลักสี่ โดยมีผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นักวิจัยโครงการ นักวิชาการ ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในชุมชนเข้าร่วมการสัมมนา

.

การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน กรณีศึกษาศูนย์ขยะรีไซเคิลหลักสี่ ดอนเมือง เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

.

ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาการจัดทำองค์ความรู้กรณีศึกษาการทำธุรกิจขยะรีไซเคิล โดยขบวนการองค์กรชุมชน พร้อมเสนอแนวทางในการเชื่อมโยงองค์กรชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการจัดการขยะหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ และค้นหาแนวทางในการพัฒนาต่อยอด หาทิศทางใหม่ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน

.

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย เวทีการนำเสนอผลการวิจัยโดยนักวิจัยพื้นที่และตัวแทนศูนย์ขยะรีไซเคิลหลักสี่ ดอนเมือง การวิจารณ์ให้ข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษาโดยนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรับบริจาคขยะ การทอดผ้าป่าขยะ บอร์ดนิทรรศการแสดงผลงานของศูนย์ฯ จุดสาธิตของชุมชน ได้แก่ น้ำยาล้างจาน น้ำหมักชีวภาพ พลังงานโซล่าเซลล์ พลังงานแก๊สจากขยะ กิจกรรมธนาคารขยะ และถังขยะลดภาวะโลกร้อน