เนื้อหาวันที่ : 2008-03-11 11:56:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1395 views

สปส.ย้ำเงินกองทุนประกันสังคม เพื่อดูแลผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงเงินกองทุนประกันสังคม เป็นเงินที่เกิดจากการส่งเงินสมทบของนายจ้าง ผู้ประกันตน และรัฐบาลสมทบ เพื่อดูแลผู้ประกันตนใน 7 กรณี พร้อมแจงการลงทุนต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงเงินกองทุนประกันสังคม เป็นเงินที่เกิดจากการส่งเงินสมทบของนายจ้าง ผู้ประกันตน และรัฐบาลสมทบ เพื่อดูแลผู้ประกันตนใน 7 กรณี พร้อมแจงการลงทุนต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตน

.

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า กองทุนประกันสังคมเกิดขึ้นจากการส่งเงินสมทบจากนายจ้าง ผู้ประกันตน และรัฐบาลสมทบ เพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนใน 7 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตายไม่เนื่องจากการทำงาน และกรณีคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 1.5 กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพในอัตราร้อยละ 3 และกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 0.5 โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท

.

กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 499,912 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินกองทุนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ 398,488 ล้านบาท ซึ่งกองทุนประกันสังคมจะออมไว้เพื่อจ่ายบำนาญชราภาพ ในปี 2557 เงินกองทุนที่ดูแลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตร 72,736 ล้านบาท และเป็นเงินกองทุนกรณีว่างงาน 28,688 ล้านบาท โดยสำนักงานประกันสังคมได้นำเงินลงทุนจำนวน 499,912 ล้านบาท แบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีความมั่นคงสูง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน เงินฝากธนาคาร และหุ้นกู้เอกชน 412,370 ล้านบาท

.

และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ตราสารหนี้อื่น ๆ หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ 87,542 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของเงินลงทุน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2550)จากการที่สำนักงานประกันสังคม ได้นำเงินกองทุนไปลงทุนเป็นการสร้างรายได้ เพื่อให้กองทุนมีความมั่นคงและสามารถดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนได้มากขึ้น โดยผลจากการลงทุนทำให้กองทุนประกันสังคมได้ผลตอบแทน จำนวน 21,109 ล้านบาท ซึ่งเงินผลตอบแทนจำนวนดังกล่าวนี้ ทางสำนักงานประกันสังคมได้นำมาปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง

.

นายสุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า จากข่าวที่ว่าสำนักงานประกันสังคมจะให้ความสนับสนุนด้านการเงินเพื่อทำโครงการช่วยล้างหนี้ครูนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะเงินกองทุนประกันสังคมเป็นเงินที่ผู้ประกันตนกว่า 9 ล้านคนได้ส่งสมทบเข้ามาสู่กองทุนเพราะฉะนั้นการลงทุนในแต่ละครั้งเราคงจะต้องคำนึงถึงผลตอบแทนที่จะมาถึงผู้ประกันตนเป็นหลัก การลงทุนของกองทุนประกันสังคมนั้น เป็นไปตามกรอบการลงทุนที่กำหนดโดยคณะกรรมการประกันสังคม และความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

.

ซึ่งสำนักงานประกันสังคมสามารถแบ่งเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปลงทุนทางสังคมได้ แต่จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางอ้อมของผู้ประกันตนหรือลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิก ของกองทุนประกันสังคมเท่านั้น แต่หากจะให้นำเงินกองทุนไปช่วยเหลือครูโดยตรงคงจะไม่ใช่ภาระหน้าที่ของกองทุนประกันสังคม เพราะหน้าที่ที่แท้จริงคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับเป็นอันดับแรก