เนื้อหาวันที่ : 2008-03-11 11:22:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1677 views

บูโรเวอริทัส ชี้ธุรกิจแข่งเดือดทุกวงการ ส่ง One for All เกราะเสริมแกร่งให้คู่ค้า

บูโรเวอริทัสฯให้การสนับสนุน เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง และมีส่วนต่อความสำเร็จของธุรกิจชั้นนำของโลกมากมาย สามารถเข้าถึงความต้อง การที่แท้จริงของธุรกิจแต่ละประเภท ประกอบกับช่วงเศรษฐกิจถดถอย

.

นายอุดมเดช คงทวีเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า งานของ บูโรเวอริทัสฯเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจทุกรูปแบบมากกว่า 180 ป ีบูโรเวอริทัสฯให้การสนับสนุน เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง และมีส่วนต่อความสำเร็จของธุรกิจชั้นนำของโลกมากมาย ประสบการณ์นี้ทำให้บูโรเวอริทัสฯสามารถเข้าถึงความต้อง การที่แท้จริงของธุรกิจแต่ละประเภท ประกอบกับช่วงเศรษฐกิจถดถอยโดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมา จะพบว่ามีการ สร้างกลยุทธ์และการดำเนินงานมากมาย

.

ซึ่งสุดท้ายเป็นไปเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให ้บูโรเวอริทัสฯสร้าง One for All Concept ขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ กลุ่มธุรกิจที่ต้องทำการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีความพร้อมในทุกด้านมากกว่าธุรกิจที่ค้าขายภายในประ เทศ ทั้งนี้มั่นใจว่า One for All Concept จะได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกธุรกิจ โดยคาดว่าจะส่งผลให้ผลประกอบการ โดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 10 % ณ สิ้นปี 2008

.

" One for All Concept เป็นคอนเซ็ปต์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ( One stop services for All clients.) ซึ่งสามารถเลือกใช้บริการต่าง ๆ ได้มากมาย โดยสามารถแบ่งลักษณะการให้บริการออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นการบริการแบบยอดนิยม ( Favorite Menu ) โดยเลือกจากบริการที่บริษัทมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นบริการ ให้การรับรองมาตรฐาน บริการตรวจสอบต่าง ๆ ฯลฯ สำหรับกลุ่มที่สองจะเป็นการให้บริการเฉพาะตามความต้อง การของลูกค้า ( A la carte Menu) โดยลูกค้าอาจจะไม่ทราบว่าธุรกิจของตนต้องการการบริการแบบใด และกลุ่มสุดท้ายเป็นการบริการทั่วไป

.

โดยมีมาตรฐานหลากหลายให้เลือก  เป็นกลุ่มมาตรฐานทั่วโลก ที่ทางบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่นให้บริการ ทางบริษัทจะม ีทีมงานที่เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาหารือและจัดบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าเพียงโทรศัพท์มาสอบถามและ นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ได้ที่โทร" นายอุดมเดชกล่าวและว่า One for All Concept นี้จะ ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น และสามารถสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจภายใต ้แนวทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพราะบูโรเวอริทัสฯเป็นบริษัทมีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ ์มีกำลังคนและม ีเครือข่ายที่พร้อมจะให้การสนับสนุนอยู่ทั่วโลก 700 สาขา กว่า 140 ประเทศ

.

นายอุดมเดชกล่าวถึงการแข่งขันในธุรกิจระหว่างประเทศว่า ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศหรือผู้ส่ง ออกจะต้องมีความรู้หลายด้าน เริ่มตั้งแต่ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเอง กฏหมายการค้าระหว่าง ประเทศ ข้อกำหนดหรือระเบียบใหม่ทางการค้าที่ออกใหม่จากหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง การรับ รองมาตรฐานการผลิต สินค้า หรือการจัดการระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ หลายครั้งที่ความไม่รอบคอบ ของผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก

.

ส่งผลให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือปิดตัว คำถามคือผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออก  จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ด้วยทีมงานของตนเอง....ได้หรือไม่.... และหากเลือกที่จะดำเนินการ เองจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะประสบความสำเร็จ โดยไม่มีต้นทุนบริหารจัดการที่สูงเกินความจำเป็น เพราะในท้ายที่สุด การดำเนินธุรกิจยังคงต้องการส่วนต่างระหว่างรายรับกับรายจ่ายในอัตราที่เหมาะสม จึงจะสามารถมีกำไรที่แท้จริง และดำเนินการต่อไปได้ One for All Concept จากบริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด น่าจะเป็นอีกหนึ่ง ทางเลือกที่ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกจะสามารถนำมาพิจารณาเพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร

.

Bureau Veritas Certification ( Thailand ) Ltd. หรือบริษัท บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสาขาหนึ่งของ บูโรเวอริทัส ฝรั่งเศส ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2371 หรือ 180 ปีมาแล้วจากเจตนารมน์ของกลุ่มบุคคล ที่ต้องการ....แสวงหาความจริงและบอกกล่าวความจริงเหล่านั้นออกไป โดยปราศจากความกลัวและความชอบ ส่วนตัว หลังเปิดดำเนินการ บูโรเวอริทัสเป็นที่รู้จักของลูกค้าในฐานะผู้ให้บริการ การตรวจสอบประเมินความ

.

สอดคล้องตามมาตรฐานและข้อบังคับที่เกี่ยวกับด้านคุณภาพ สุขชีวอนามัยและความปลอดภัยของความรับผิด ชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ( QHSE-SA) ปัจจุบันบูโรเวอริทัสมีสาขากว่า 700 แห่งใน 140 ประเทศทั่วโลก และม ีพนักงานราว 23,000 คน สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการแบบ One for All Concept สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ ฝ่ายการตลาด โทร 0 2670 4800 ทุกวันในเวลาทำการ