เนื้อหาวันที่ : 2008-03-07 10:01:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 526 views

มหกรรมพลังงานสัญจร Thailand Energy Fair

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงาน ทั้งการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน มุ่งหวังผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตระหนักเห็นความสำคัญการอนุรักษ์ และเข้าใจเรื่องพลังงานที่ถูกต้องจนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

 .

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้จัดกิจกรรม มหกรรมพลังงานสัญจร Thailand Energy Fair เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงาน ทั้งการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน พลังงานชุมชนและนำเสนอตัวอย่างโครงการด้านพลังงานต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงสภาวะการใช้พลังงานในปัจจุบันและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ถูกต้องจนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

.

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการพลังงาน กิจกรรมสร้างจิตสำนึก การเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน การออกบูธจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซุ้มเล่นเกมส์ รวมถึงคลินิกพลังงานเพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาด้านพลังงาน พร้อมรับเอกสารและของที่ระลึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

.

สำหรับกิจกรรม มหกรรมพลังงานสัญจร Thailand Energy Fair ครั้งที่ 3 จัดขึ้นใน วันพุธที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 08.3017.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ. นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากพลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2933 9720,30,40 แฟกซ์ 0 2933 9587 หรือ www.dede.go.th