เนื้อหาวันที่ : 2008-03-04 10:34:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1801 views

คลัง เตรียมประกาศรายชื่อผู้รับเหมาทิ้งงาน หมดสิทธิ์รับงานรัฐ

กระทรวงการคลัง ลุยประกาศรายชื่อผู้ละทิ้งงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 51 จำนวน 78 ราย เหตุเศรษฐกิจซบ โดยผู้รับจ้างเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ารับงานกับหน่วยงานภาครัฐ เจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่เป็นสำคัญ

.

คลังจะประกาศรายชื่อผู้ละทิ้งงาน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 51 จำนวน 78 ราย ไม่ใช่เพียงเพราะเหตุเศรษฐกิจซบ โดยผู้รับจ้างเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ารับงานกับหน่วยงานภาครัฐ

.

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางในฐานะเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ได้รับเรื่องจากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อขอให้พิจารณาผู้ละทิ้งงานในกรณีต่าง ๆ เพื่อการลงโทษผู้ทิ้งงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสียหายของส่วนราชการจากผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 145 ทวิ (1) – (4) ข้อ 145 ตรี และข้อ 145 จัตวา

.

ทั้งนี้ส่วนราชการคู่สัญญาจะทำรายงานพร้อมความเห็นของส่วนราชการนั้นไปยังปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด และเมื่อปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นสมควรเป็น ผู้ทิ้งงานก็จะส่งเรื่องมายังปลัดกระทรวงการคลัง ผู้รักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็วตามระเบียบฯ ข้อ 145 วรรคสอง

.

และระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานพร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานดังกล่าวให้ส่วนราชการอื่นทราบต่อไปตามระเบียบฯ ข้อ 12 (6) และมติคณะรัฐมนตรีแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/70 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2524 ซึ่งหลังจากได้รับคำสั่งลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานแล้วผู้ทิ้งงานมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 44

.

นายปิยพันธุ์กล่าวต่อว่า สำหรับเหตุผลที่จะถูกลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานอาจเกิดได้จากความไม่พร้อมของผู้รับจ้างในหลาย ๆ ด้าน เช่น ปัญหาด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และการเงิน เป็นต้น จึงไม่อาจอ้างว่าเหตุผลทั้งหมดเกิดจากขาดสภาพคล่องด้านการเงินเพียงอย่างเดียว เพียงแต่ปัญหาในด้านการเงิน เป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งวงเงินของผู้ทิ้งงานก็เป็นไปตามสัญญาและไม่จำกัดว่าการทิ้งงานจะเกิดกับผู้ประกอบการรายเล็กหรือรายใหญ่ เนื่องจากต้องดูพฤติการณ์และข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องว่ามีเจตนาที่จะ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่เป็นสำคัญ

.

ในส่วนของจำนวนอัตราการทิ้งงานของผู้ประกอบการในแต่ละปีอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งไม่อาจสะท้อนสภาพปัญหาของภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นได้โดยตรง เพราะแต่ละสัญญามีระยะเวลาการทำงาน ไม่เท่ากัน เช่น ในงานใหญ่ย่อมมีระยะเวลาการทำงานยาว 3-5 ปี การทิ้งงานอาจจะเกิดขึ้นในช่วงใดของสัญญา ก็เป็นได้ เป็นต้น

.

"ที่ผ่านมาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2550 – กุมภาพันธ์ 2551 มีส่วนราชการส่งเรื่องให้พิจารณา จำนวน 79 ราย โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาและแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 78 ราย มีเพียงรายเดียว ที่ผ่านการพิจารณาไม่เป็นผู้ทิ้งงาน" นายปิยพันธุ์กล่าว