เนื้อหาวันที่ : 2008-02-07 11:22:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1172 views

สปส. เผยยอดกองทุนประกันสังคม กว่า 4.9 แสนล้านบาท

สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการการให้บริการผู้ประกันตนให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กองทุน มีความมั่นคงมากขึ้นมียอดลงทุนกว่า 4.9 แสนล้านบาทพร้อมดูแลปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยจากการที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการการให้บริการผู้ประกันตนให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กองทุน มีความมั่นคงมากขึ้นมียอดลงทุนกว่า 4.9 แสนล้านบาทพร้อมดูแลปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน

.

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมให้การคุ้มครองดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน จำนวนกว่า 9.182 ล้านคน มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมแล้ว จำนวน 381,506 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2550) ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมมีผลการบริหารการลงทุนที่ดีมาก ดูได้จากผลการบริหารกองทุนประกันสังคม ประจำปี 2550 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 กองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนรวม 499,912 ล้านบาท

.

ในจำนวนเงินนี้เป็นเงินกองทุนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ 398,488 ล้านบาทซึ่งกองทุนประกันสังคมจะออมไว้เพื่อจ่ายบำนาญชราภาพ ในปี 2557 เป็นเงินกองทุนที่ดูแลกรณีเจ็บป่วย ตาย ทุพลภาพ คลอดบุตร 72,736 ล้านบาท และเป็นเงินกองทุนกรณีว่างงาน 28,688 ล้านบาท โดยสำนักงานประกันสังคมได้นำเงินลงทุนจำนวน 499,912 ล้านบาทในปัจจุบัน แบ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง

.

ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน เงินฝากธนาคาร และหุ้นกู้เอกชน 412,370 ล้านบาท และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ตราสารหนี้อื่น ๆ หน่วยลงทุน และหุ้นสามัญ 87,542 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของเงินลงทุน โดยผลจากการลงทุนทำให้กองทุนประกันสังคมได้ผลตอบแทน จำนวน 21,109 ล้านบาท สูงกว่ามีก่อนซึ่งได้ผลตอบแทน จำนวน 17,346 ล้านบาท

.

สำนักงานประกันสังคม นำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนเป็นการสร้างรายได้ เพื่อให้กองทุนมีความมั่นคงและสามารถดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนได้มากขึ้น โดยตลอดปี 50 สำนักงานประกันสังคมได้ ปรับเพิ่มค่าคลอดบุตรจากเดิม 6,000 บาท เป็น 12,000 บาท ต่อการคลอดหนึ่งครั้ง ปรับเพิ่มกรณีสงเคราะห์บุตรจากเดิม 250 บาท เป็น 350 บาทต่อบุตรหนึ่งคน ปรับเพิ่มกรณีทันตกรรมจากเดิม 200 บาท ต่อครั้ง ไม่เกิน 400 บาท ต่อปี เป็น 250 บาทต่อครั้ง

.

 และไม่เกิน 500 บาทต่อปี ปรับเพิ่มค่ายากรณีผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ สามารถรับยาต้านไวรัสเอดส์ ทั้งสูตรพื้นฐาน สูตรทางเลือก และสูตรดื้อยา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ปรับเพิ่มกรณีชราภาพ เงินบำนาญจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพที่จ่ายเกิน 15 ปี จากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก ๆ ปี ปรับเพิ่มกรณีตายจ่ายค่าทำศพเพิ่มจาก 30,000 บาทเป็น 40,000 บาท

.

นอกจากนี้ ทิศทางการดำเนินงานในปี 2551 สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่น ที่จะลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งเน้นการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน และดำเนินการแก้ไขกฎหมายกองทุน เงินทดแทนเพื่อเพิ่มค่ารักษาพยาบาล และค่าทดแทนกรณีหยุดงาน ทุพพลภาพ ตาย ของกองทุน เงินทดแทน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด

.

หากผู้ประกันตนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 ติดต่อทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 07.00–19.00 น.หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th