เนื้อหาวันที่ : 2008-01-21 13:36:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1586 views

กพช. อนุมัติกฎหมายชั่วคราวดูแลงานด้านพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ปิยสวัสดิ์ รมต.พลังงานเผย กพช. มีมติเห็นชอบในหลักการออกร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นขอรับใบอนุญาต และเงื่อนไขการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. …. เพื่อดูแลงานด้านพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ว่า ที่ประชุม กพช. มีมติเห็นชอบในหลักการออกร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นขอรับใบอนุญาต และเงื่อนไขการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. …. เพื่อดูแลงานด้านพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

.

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพลังงานสามารถดำเนินงานต่อไปได้ เช่น การออกใบอนุญาตประกอบการแก่ผู้ผลิตไฟฟ้า ที่ยื่นขอรับในอนุญาตก่อนวันที่ พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน มีผลบังคบชั้ รวมถึงผู้ที่ได้รับสัมปทานหรือใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าแล้ว แต่อาจจำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตเพื่อให้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้

.

สำหรับการประกาศรับสมัครผู้เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายหลังปิดรับสมัครไปแล้ว มีผู้สนใจทั้งสิ้น 64 ราย และคาดว่าจะสามารถคัดเลือกและประกาศ กกพ. จำนวน 7 คน ได้โดยเร็ว ซึ่งไม่เกิน 120 วันนับจากวัน พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550

.

นอกจากนี้ ที่ประชุม กพช. ยังได้รับทราบสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (ระหว่างวันที่ 1 - 15 ม.ค.) มีปริมาณการจำหน่ายรวม 7.04 ล้านลิตร และมีการสถานีบริการน้ำมันแก๊สโซฮอล์ รวม 3,745 แห่ง การผลิตเอทานอล มีกำลังผลิตรวม 1.03 ล้านลิตรต่อวัน และมีปริมาณจำหน่าย 0.74 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20 นั้น ปัจจุบันมีรถยนต์ที่ใช้ อี 20 ได้ประมาณ 5,000 คัน และใช้น้ำมัน อี 20 ประมาณ 35,000 ลิตรต่อวัน

.

ด้านการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล บี 5 ในเดือน มกราคม 2551 มีปริมาณการจำหน่าย 4.22 ล้านลิตรต่อวัน หรือมีการใช้ไบโอดีเซล บี 100 เฉลี่ย 211,000 ลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2550 ที่มียอดจำหน่าย 3.83 ล้านลิตรต่อวัน หรือมีการใช้ไบโอดีเซล บี 100 เฉลี่ย 191,500 ลิตรต่อวัน โดยปัจจุบันมีสถานีบริการไบโอดีเซล บี 5 รวมทั้งสิ้นจำนวน 975 แห่ง แบ่งเป็นสถานีของ ปตท. 264 แห่ง บางจาก 710 แห่ง และปตท.รีเทล(คอนอโค) 1 แห่ง