เนื้อหาวันที่ : 2008-01-18 08:17:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1567 views

ก.พลังงาน เปิดตัวกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เน้นพัฒนาคุณภาพชีวิต

การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงพลังงานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการเปิดตัว "กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า" ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ว่า การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงพลังงานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น

.

การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาเงินในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ทีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า อย่างยั่งยืน

.

"เจตนารมณ์ ในการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานและนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน"

.

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวต่อว่า กระทรวงพลังงานพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุน พร้อมที่จะชี้แนะแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนฯ 1.ให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. เพื่อให้ชุมชนและโรงไฟฟ้าอยู่ร่วมกันด้วยความปกติสุข

.

สำหรับหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนฯ กระทรวงพลังงานได้กำหนดให้โรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 6 เมกะวัตต์ จ่ายเงินเข้ากองทุนฯ เป็นประจำทุกเดือน ตามหน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ ซึ่งจะแตกต่างกันตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า อาทิเช่น ก๊าซธรรมชาติจ่าย 1 สตางค์ต่อหน่วย น้ำมันเตา/ดีเซลจ่าย 1.5 สตางค์ต่อหน่วย ถ่านหิน/ลิกไนต์จ่าย 2 สตางค์ต่อหน่วย พลังงานหมุนเวียน

.

ได้แก่ ชีวมวล กากเศษวัสดุเหลือใช้ และขยะ เรียกเก็บ 1 สตางค์ต่อหน่วย พลังน้ำ เรียกเก็บ 2 สตางค์ต่อหน่วย โดยเริ่มจัดเก็บเงินเข้ากองทุนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คิดเป็นมูลค่ารวม 745 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงพลังงานมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ดูแลเงินในส่วนนี้ไปจนกว่าจะมีการจัดตั้งกองทุนแล้วเสร็จ จากนั้น กฟผ.จะโอนเงินดังกล่าวให้แต่ละกองทุนนำไปบริหารต่อไป

.

อนึ่ง การเปิดตัวกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าครั้งนี้ มีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ทั่วประเทศและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 500 คน โดยมีการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบถึงแนวทางการบริหารกองทุน ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกันโดยทั่วกัน จากผู้ทรงคุณวุฒิของกระทรวงพลังงาน