เนื้อหาวันที่ : 2008-01-14 10:22:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1298 views

สปส. เพิ่ม! ค่าทำศพกองทุนประกันสังคม เป็น 40,000 บาท

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีตาย ไม่เนื่องจากการทำงานจากเดิม 30,000 บาทเพิ่มเป็น 40,000 บาท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2550 ควรระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน ป้องกันแอบอ้าง

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีตาย ไม่เนื่องจากการทำงานจากเดิม 30,000 บาทเพิ่มเป็น 40,000 บาท ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2550 พร้อมย้ำผู้ประกันตนควรระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน ป้องกันการแอบอ้าง

.

นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีตายของกองทุนประกันสังคม โดยจ่ายค่าทำศพให้แก่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนจากเดิม 30,000 บาทเพิ่มเป็น 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดการศพ เมื่อผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนถึงแก่ความตาย

.

โดยผู้มีสิทธิสามารถนำหลักฐาน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01) สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการศพ หลักฐานจากฌาปณสถานหรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ สำเนาใบมรณบัตร สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้จัดการศพ (กรณีรับเงินทางธนาคาร)

.

นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิจะได้รับคืนเงินออมกรณีชราภาพ และเงินสงเคราะห์กรณีตาย ถ้าผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างโดยเฉลี่ย 1 เดือนครึ่ง เช่น เงินเดือน 10,000 บาท รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 15,000 บาท แต่ถ้าผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกิน 10 ปีขึ้นไปให้ได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างโดยเฉลี่ย 5 เดือน เช่น เงินเดือน 10,000 บาท จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย 50,000 บาท โดยเงินสงเคราะห์กรณีตายนี้จะจ่ายก็ต่อเมื่อเป็นบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้รับสิทธิประโยชน์โดยการทำหนังสือระบุไว้

.

นายสุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า หากผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ว่าให้ใครเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย คือ บิดา มารดา ภรรยา และบุตรโดยหารเฉลี่ยในอัตราคนละเท่า ๆ กัน จึงแนะให้ผู้ประกันตนโสด ที่ไม่มีทายาท ควรทำหนังสือระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการแอบอ้างรับประโยชน์ทดแทน

.

หากไม่มีผู้รับประโยชน์ทดแทน เงินส่วนนั้นจะตกเป็นของกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนดผู้ประกันตนที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th