เนื้อหาวันที่ : 2021-09-07 17:05:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1517 views

พาณิชย์ เดินหน้าปรับแผนให้ความรู้ผ่านระบบ E-Learning เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ สถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการค้าของประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในยุทธศาสตร์และแนวทางที่จำเป็นในปัจจุบัน คือการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งและเติบโตได้ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำเป็นที่จะต้องนำความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะร่วมมือกันของผู้ประกอบการและภาครัฐ สถาบัน NEA ได้มุ่งกระจายความรู้สู่ทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจแบ่งปัน Sharing knowledge = Sharing Economy เพราะเราเชื่อว่าคนไทยทุกท่านคือทรัพยากรอันทรงคุณค่าที่สุดสำหรับประเทศ จึงจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่ครอบคลุมทั้งระบบการเรียนการสอนในแบบห้องเรียนทั่วไปหรือออฟไลน์ จนถึงระบบการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล ที่เรียกว่า E-Learning เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ทุกที่และทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในทุกระดับ ทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อให้เกิดโอกาสด้านการค้าระหว่างประเทศ

สถาบัน NEA ได้ดำเนินการจัดทำระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (E-learning) เป็นการให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์และขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ โดยระบบ NEA E-Academy คือ ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา แบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่

  1. กลุ่มหลักสูตรด้าน E-Commerce และการค้ายุคใหม่
  2. กลุ่มหลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการส่งออก
  3. กลุ่มหลักสูตรความรู้ด้านการเจาะตลาดต่างประเทศ
  4. กลุ่มหลักสูตร The Guru ปันความรู้ จากกูรู สู่ภูมิภาค

โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจบหลักสูตร ดังนี้

  1. ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียน
  2. ผู้เรียนต้องเรียนครบทุกบทเรียน และทำแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน

ให้ได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า 70% จึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตร และสามารถขอรับประกาศนียบัตรได้

  1. ผู้เรียนจะต้องเรียนให้จบภายในระยะเวลาที่ระบบเปิดให้เข้าเรียนเท่านั้น (ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันแรกของการ เปิดเรียน) หากเกินกำหนดระบบจะปิดการให้บริการในหลักสูตรนั้น ๆ จะถือว่าผู้เรียนเรียนไม่จบ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
  2. กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขยายเวลาการเปิด-ปิดระบบ E-Learning กับผู้เรียนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานในทุกกรณี

สำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของทางสถาบัน NEA ผ่านระบบ E-Learning สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรพร้อมทั้งสมัครเรียนได้ที่ https://e-academy.ditp.go.th/  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม https://web.facebook.com/nea.ditp/ หรือ Line: @nea.ditp หรือ NEA call center 02-507-8128 หรือสายด่วนโทร 1169 กด 1