เนื้อหาวันที่ : 2008-01-03 13:54:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 5841 views

Omron RFID System V740 Series UHF RFID System

เทคโนโลยี RFID ของยี่ห้อออมรอน ที่มีความสามารถใช้คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ UHF ในการอ่านและเขียนข้อมูล ต้องเป็นรุ่น V740 RFID ออมรอนรุ่นนี้มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับเสาอากาศ ได้มากถึง 4 Port ที่คลื่นความถี่ UHF 902-928 MHz มีระยะการอ่าน Tag ที่ 3-5 เมตร และรองรับ Tag Protocal ของ EPC GEN2 ได้

เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) ของยี่ห้อออมรอน ที่มีความสามารถใช้คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความถี่ UHF (Ultra High Frequency) ในการอ่านและเขียนข้อมูล ต้องเป็นรุ่น V740 RFID ออมรอนรุ่นนี้มีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับเสาอากาศ (Antenna) ได้มากถึง 4 Port ที่คลื่นความถี่ UHF 902-928 MHz มีระยะการอ่าน Tag ที่ 3-5 เมตร และรองรับ Tag Protocal ของ EPC GEN2 ได้

.

ส่วนประกอบของ RFID V740 ออมรอน

           1.      Controller รุ่น V740-BA50C22A (Bi-Static) ความถี่ใช้งานอยู่ที่ 902-928 MHz รองรับ EPC Class 0/0+, Cless1, Gen2 รองรับ Ethernet 10/100 โดยมีรูปแบบโครงสร้างต่าง ๆ ดังรูปที่ 1

.

A = RS-45 Ethernet Port 10/100 Base-T ใช้ในการเชื่อมต่อ และ Setup การอ่านและเขียน Tags

B = Safe Mode Button เป็นการตั้งค่า RFID รุ่น V740 สู่ค่า Factory-default

C = RS232/GPIO เป็น Port การสื่อสารแบบ RS-222 และเป็น Input-Output Port (รองรับการใช้งานในอนาคต)

D = RS485 เป็น Port การสื่อสารแบบ RS-485 สามารถสื่อสารได้ไกล 500 เมตร (รองรับการใช้งานในอนาคต)

E = DC Power Input เป็นจุดจ่ายไฟเลี้ยงใช้กับตัว RFID V740 มีขนาด 24 Vdc. 

                2. เสาอากาศ (Antenna) รุ่น V740-HS02CA (Bi-Static)

                 มีความถี่ใช้งาน 320-925 MHz ค่าอิมพีแดนซ์อยู่ที่ 50 โอห์ม โพลาไรเซชั่นเป็นแบบ Circular อัตราขยายสัญญาณสูงสุด 6 dBi พิกัดป้องกัน IP50

                3. TAG Fundamentals

     3.1 โครงสร้างหน่วยความจำของ Tag 

        โปรโตคอลและหน่วยความจำของ Tag จะถูกออกแบบให้รองรับการอ่านและการเขียนของ RFID V740 โดยจะมีการอธิบายโครงสร้างและสเปคของ Tag แต่ละชนิดดังนี้ 

        Class 0/0+ Tags 

      Tag ประเภทนี้จะมีหน่วยความจำ 14 byte หรือ 112 bits ตามมาตรฐาน EPC Code สามารถแสดงดังตารางที่ 1

Class 1 Tags

           Class 1 Tags จะมีหน่วยความจำของโปรแกรมอยู่ 10 byte หรือ 6 bits โดย 16   bits แรก เป็น Check Code (CRC) ดังแสดงตารางที่ 2

               Class 1 B Tags

                          จะมีลักษณะของหน่วยความจำใกล้เคียง Class 1 Tags แต่จะมีขนาดของข้อมูล 14 byte หรือ 128 bits ตามมาตรฐาน EPC Code

GEN 2 Tags

Gen2 Tags จะมีหน่วยความจำ 4 bank โดย Kill Password และ Access Password จะถูกเก็บใน Bank 00 ส่วน EPC Code จะคู่กับที่ Bank OI ส่วนข้อมูลของ Tag จะเก็บอยู่ใน Bank IO (User Area) แสดงโครงสร้างดังตารางที่ 4

จากที่กล่าวมาข้างต้นเราสามารถมองภาพของหน่วยความจำใน Tags แต่ละประเภทได้แล้ว โดยมีอีกอย่าง หนึ่ง ที่สำคัญ คือระยะทางหรือการคล้องสัญญาณในการอ่านของ Tag กับ Antenna โดยการเคลื่อนที่ของ Tags จะต้องทำมุมขนานกับหัวอ่าน ซึ่งสภาวะแวดล้อมมีผลต่อระยะทางของการอ่านทั้งสิ้น ดังแสดงในรูปที่ 2 ส่วนเวลาในการอ่านจะแสดงในรูปที่ 3

.

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 

                ตัวอย่างที่ 1 

                จะเป็นการอ่านค่า Tag ต่อเนื่องโดย Tag จะไหลผ่านทางประตู ลักษณะของ Tags จะถูกเรียงมาคนละด้านของกล่อง แสดงดังรูปที่ 4 ใช้ Antenna 2 ชุด มีการเขียนคำสั่งดังนี้ 

                SELECT id, antenna_id FROM tag_id 

                WHERE (antenna_id=1 OR antenna_id = 2) 

                AND protocol_id = GEN2 AND 

                Read_count >1 SET time_Out = 500;

ตัวอย่างที่ 2 

                เป็นการใช้งาน Antenna V740 1 Port ในการรับส่งของข้อมูลทุก ๆ 1 วินาที จาก Tag แสดงดังรูปที่ 5 มีการเขียนคำสั่งดังนี้ 

                DECLARE query 1 CURSOR FOR SELECT id 

                FROM tag_id, WHERE antenna id=1 AND 

                Protocol_id = ‘EPC1’ SET time_out = 500; 

                SET AUTO query 1 = ON, repeat = 1000;

.

ตัวอย่างที่ 3 

ตัวอย่างนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้งานตัว Controller 2 ตัว และชุด Antenna 2 ชุด โดยทำการ Synchronize ของทั้ง 2 Controller โดยมีตัวอย่างคำสั่งดังนี้ 

        ON Reader 1: 

                                DECLARE cursor_one Cursor FOR SELECT 

                                Id FROM tag_id WHERE 

                                Protocol_id = ‘EPC1’ SET time_out = 300; 

                                SET auto_time cursor_one = ‘2005-02 

                                01T13: 00:00Z’, repeat = 1000; 

                ชุดคำสั่งด้านบนเป็นการสั่งงานตัวอ่านตัวแรกให้เริ่มอ่านค่าที่ 13 นาฬิกาโดยมีค่า Time out 300 MS และทำการอ่านซ้ำทุก ๆ 1 วินาที 

         ON Reader 2: 

                                DECLARE cursor_two Cursor FOR SELECT 

                                Id FROM tag_id WHERE 

                                Protocol_id = ‘GEN’ AND read_count >1 

                                SET time_out = 300; 

                                SET auto_time cursor_two = ‘2005-05-01T13:00:00.5Z’,repeat =1000; 

                ชุดคำสั่งด้านบนเป็นการสั่งงานตัวอ่านตัวสองโดยมีค่า Time Out 300 MS และมีการเริ่มอ่านที่เวลา 13 นาฬิกา 0.5 วินาทีและมีการอ่านคำสั่งมาทุก ๆ 1 วินาที สามารถแสดงการติดตั้งและวางหัวอ่านดังรูปที่ 6

ในการใช้งาน RFID ในการตรวจเช็คสินค้าหรือจัดการด้านการผลิตนั้นสามารถทำให้การผลิตหรือผู้ประกอบการใช้งานได้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีการเชื่อมต่อในระบบ Internet และฐานข้อมูลทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมถึงการบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงที่สะดวกรวดเร็วและ Tags ยังสามารถนำมาใช้งานซ้ำใหม่ได้ ทางบริษัทออมรอนจึงได้ผลิตตัว RFID ที่มีประสิทธิภาพหลายรุ่นให้เหมาะสมกับการใช้งาน และประเภทของอุตสาหกรรม หรือธุรกิจ สามารถแสดงได้ดังแผนผังด้านล่าง

.

.

สุดท้ายนี้หวังว่าทุกท่านที่สนใจในระบบ RFID และต้องการใช้งานระบบ RFID ของออมรอนจะมีความเข้าใจใน RFID ไม่มากก็น้อย หรือต้องการข้อมูลที่มากกว่านี้ติดต่อมาทางบริษัท ต.ธีรกิจ ออ โต เมชั่น จำกัด บริษัทเราได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทออมรอม ประเทศไทยให้เป็น Omron Authorized Engineering Distributor

.

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

บริษัท ต.ธีรกิจ ออ โต เมชั่น จำกัด

เลขที่ 3627/37 ตรอกนอกเขต ถ.เจริญราษฎร์

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ ฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2687-2222 โทรสาร 0-2211-8973

http://www.torterakit.com, E-mail: sales@torterakit.com