เนื้อหาวันที่ : 2020-11-25 19:37:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 647 views

ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยสูงสุดระดับโลกในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 4 ปีซ้อน โดยสถาบัน Clarivate Analytics

สถาบัน Clarivate Analytics สหรัฐอเมริกาได้ประกาศรายชื่อนักวิจัยจากทั่วโลกผู้ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด “Highly Cited Researchers 2020” อย่างเป็นทางการ โดยในปีนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ติดอันดับนักวิจัยคนไทยหนึ่งเดียวในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยสูงสุดระดับโลก โดยผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูงเป็น Top 1% ของโลก ในฐานข้อมูล Web of Science ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่การจัดอันดับเมื่อปี 2017 หรือ “Highly Cited Researcher 2017” จนถึงปัจจุบัน

รายชื่อนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงถึงมากที่สุด หรือ Highly Cited Researchers Name List ที่ได้รับการประกาศโดยสถาบัน Clarivate Analytics เป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยผู้ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมีนัยยะสำคัญ ผ่านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและถูกอ้างอิงถึงอย่างมากในช่วง 10 ปี โดยมีการประกาศรายชื่อนักวิจัยผู้ถูกอ้างอิงถึงมากที่สุดเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน รายชื่อของนักวิจัยจะถูกจัดแบ่งตามสาขาวิชาของงานวิจัยจำนวน 22 สาขาวิชา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยในปีนี้นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดมีจำนวนทั้งสิ้น 6,398 คน จากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

นอกจาก ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะมีรายชื่อเป็นนักวิจัยที่ถูกอ้างอิงผลงานวิจัยมากที่สุดในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์แล้วนั้น ในปีนี้ประเทศไทยยังมีนักวิจัยในสาขาอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีรายชื่อนักวิจัยที่ถูกอ้างอิงผลงานมากที่สุดอีกด้วย โดยในปีนี้ประเทศไทยมีนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงรวมทั้งหมด 9 คน (สาขา Agricultural Sciences จำนวน 1 คน, Cross-Field จำนวน 5 คน, Engineering จำนวน 1 คน และ Plant and Animal Science จำนวน 2 คน) ซึ่งในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นนักวิจัยต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย