เนื้อหาวันที่ : 2020-01-10 08:46:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 760 views

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ มจธ. นั่งเก้าอี้ประธาน ปอมท. คนใหม่

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีมติให้ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน ปอมท. ชุดที่ 42 โดยมี ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำรงตำแหน่งรองประธาน ปอมท. คนที่ 1 และ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ดำรงตำแหน่งรองประธาน ปอมท. คนที่ 2 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง 22 ธันวาคม 2563

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย แนมจันทร์ ประธาน ปอมท. คนใหม่ กล่าวว่า “มีความตั้งใจที่จะผลักดันองค์กร ปอมท.ให้ก้าวทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นแบบก้าวกระโดดที่เป็นความท้าทายอย่างมาก ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาจะต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะใหม่เพื่อเตรียมรับ Education Disruption ดังนั้นสมาชิกของ ปอมท. ทุกคนต้องทำงานร่วมกันอย่างมีระบบแบบแผน เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว”

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของ สภาอาจารย์ สภาคณาจารย์ สภาข้าราชการมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ในปี พ.ศ. 2506 กระทั่งได้รับการจัดตั้งเป็น ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) ในปี พ.ศ. 2523 โดย ปอมท.ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาไทยในลักษณะการเสนอแนะที่ให้ข้อคิดเห็น เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของอุดมศึกษาต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง