เนื้อหาวันที่ : 2018-09-26 13:49:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 592 views

สวทน. ผนึกกำลัง มิชลิน - มช. - มทร.ล้านนา พัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบ Michelin Talent Academy

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผนึกกำลัง บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบ Michelin Talent Academy โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) Mr.Laurent Ladroyes, Head of Development Partners and Recruitment, Thailand Mr.Ali Rezgui, VP Michelin Aircraft Engineering Director บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด และ รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมลงนาม ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดเผยว่า จากปัญหาของการขาดแคลนช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ประกอบกับกำลังแรงงานที่มีอยู่ส่วนใหญ่ยังมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการ ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูงและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานจริงได้ สวทน. จึงได้ร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่อย่าง บริษัท มิชลิน อาร์โอเอช จำกัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนทางด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากการบูรณาการโปรแกรมโรงเรียนในโรงงานตั้งแต่ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี (สหกิจ) ไปจนถึงปริญญาโท ด้วยระบบพัฒนากำลังคนเชิงปฏิบัติการ (Michelin Talent Academy) เพื่อช่วยในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) โดยมีความร่วมมือทั้งในด้านการพัฒนาโครงการ และด้านการพัฒนากำลังคน โดยในการพัฒนาด้านกำลังคนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.ความร่วมมือพัฒนาผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และ 2. ความร่วมมือในการสร้างและพัฒนาต้นแบบระบบการพัฒนากำลังคนทางเทคนิคและบัณฑิตนักปฏิบัติในอุตสาหกรรมยางล้อ ด้วยวิธีบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน หรือการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนในโรงงานร่วมกับทีมงานการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหรือ Work–integrated Learning (WiL) ที่สามารถนำไปขยายผลในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในสายอาชีวศึกษาและคุณภาพการทำงานในวงกว้างต่อไป

“ความร่วมมือในครั้งนี้ สวทน. จะเป็นผู้ดำเนินการในระดับนโยบายวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับกำลังคนทางเทคนิคและนักเทคโนโลยี ด้วยระบบการพัฒนากำลังคนเชิงปฏิบัติการ (Michelin Talent Academy) เพื่อให้สามารถสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง และจะสนับสนุนและประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา ตลอดจนจะทำหน้าที่ศึกษาและวิจัยเชิงนโยบายด้านการศึกษาและระบบการพัฒนากำลังคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลโครงการสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์อื่นของประเทศได้ในวงกว้างต่อไป” ดร.กิติพงค์ กล่าว