เนื้อหาวันที่ : 2018-09-25 14:24:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1513 views

ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิการ ผ่านการแข่งขัน “Accessible Learning Hackathon”

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับหน่วยงานจากภาครัฐฯและภาคเอกชน ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษครั้งที่ 7 และประกาศผลทีมผู้ชนะการแข่งขัน “Accessible Learning Hackathon: Solving the Right Problems for Students with Disabilities” ประจำปี 2561 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจด้านเทคโนโลยี ได้ทำความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของนักเรียนพิการ และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบแอปพลิเคชันเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้นักเรียนพิการ โดยทีม Reborn to Step จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศท่ามกลางการแข่งขันอย่างเข้มข้นในรอบ 5 ทีมสุดท้าย พร้อมรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยผลงานแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวผ่านแช็ทบ็อทที่ช่วยตอบคำถามที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พิการ และฟีเจอร์ที่ช่วยให้คนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อกับจิตอาสาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้

การแข่งขัน “Accessible Learning Hackathon: Solving the Right Problems for Students with Disabilities” ถูกจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่สนใจด้านเทคโนโลยี ได้ทำความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของนักเรียนพิการ และร่วมกันแก้ไขปัญหาผ่านการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบแอปพลิเคชันที่ช่วยขจัดอุปสรรค ส่งเสริมการเรียนรู้ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนพิการ เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาพิเศษของประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล ตามเป้าหมายนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยทีมผู้เข้าแข่งขันได้นำเสนอผลงานแอปพลิเคชันลดอุปสรรคและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนพิการอย่างหลากหลาย เช่น แอปพลิเคชันที่ช่วยอ่านโจทย์การบ้านให้กับผู้พิการทางสายตาและอ่านแบบฝึกหัดที่เขียนด้วยอักษรเบรลล์ให้คุณครูผู้สอน แอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตารับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าผ่านการถ่ายภาพและแจ้งเตือนด้วยเสียง และแอปพลิเคชันที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แก่ผู้พิการ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ผู้พิการไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาเท่าที่ควร เป็นต้น

นายฟูเกียรติ จุลนวล ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นเทคโนโลยี ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน “Accessible Learning Hackathon: Solving the Right Problems for Students with Disabilities” ประจำปี 2561

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์มีเป้าหมายในการช่วยให้คนไทยทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังนั้น ไมโครซอฟท์จึงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้พิการทุกคน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรม ‘Accessible Learning Hackathon: Solving the Right Problems for Students with Disabilities’ จะช่วยสร้างการตระหนักถึงความท้าทายในสังคมปัจจุบันของผู้พิการ และคำแนะนำต่าง ๆ จากคณะกรรมการจะเป็นประโยชน์ต่อทีมผู้เข้าแข่งขันในการพัฒนาผลงานแอปพลิเคชันไปอีกขั้น พร้อมต่อยอดไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่จำเป็นให้กับผู้พิการได้อย่างเต็มที่”

ทีม Reborn to Step ทีมผู้ชนะการแข่งขัน“Accessible Learning Hackathon: Solving the Right Problems for Students with Disabilities” ซึ่งได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 4 คน ได้แก่ นายกิตติภพ กิ่งสกุล นายสมชาย คำสุขุม นายวราวุฒิ ทะสูงเนิน และนายพิทวัส แตงรอด นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้นำเสนอผลงานแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวผ่าน 2 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่ แช็ทบ็อท (Chatbot) ที่พัฒนาขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) อันชาญฉลาด ที่เข้ามาช่วยให้เข้าใจความต้องการของมนุษย์มากขึ้น จึงสามารถตอบคำถามที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว และเอสโอเอส (SOS) ที่ช่วยให้ผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อกับจิตอาสา (Hero) ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงผ่านการส่งข้อความและการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชันได้ เช่น การขอความช่วยเหลือด้านการเดินทาง เป็นต้น

นายกิตติภพ กิ่งสกุล สมาชิกนักศึกษาจากทีม Reborn to Step กล่าวว่า “แนวคิดของทีมเราเกิดจากการที่สมาชิกในทีมทุกคนเป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด และต่างประสบปัญหาในการได้รับโอกาสอย่างไม่ทั่วถึง ทั้งในด้านสิทธิการศึกษาและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่ไม่เอื้ออำนวย เราจึงต้องการที่จะสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวได้รับในสังคมปัจจุบันและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เรายังได้ตระหนักว่าในสังคมไทยมีผู้ที่มีจิตอาสามากมายที่อยากช่วยผู้พิการแต่ไม่รู้ว่าผู้พิการอยู่ที่ไหนและต้องการให้ช่วยอย่างไร เมื่อเราได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีมีความสามารถในการช่วยลดอุปสรรคและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนพิการ ด้วยการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อผู้พิการและจิตอาสาเข้าด้วยกัน เราจึงพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมา และหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการในวงกว้างในอนาคต”

นอกจากนี้ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการยังเป็นหนึ่งในพันธมิตรของโครงการ ไมโครซอฟท์ ยูธสปาร์ค (Microsoft YouthSpark) จากความร่วมมือในโครงการนี้มูลนิธิฯได้จัดการอบรมพัฒนาทักษะการโค้ดดิ้งให้กับเยาวชนพิการแล้วกว่า 1,600 คน ในเวลา 2 ปี ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ และบรรลุเป้าหมายในชีวิตแม้ในยุคที่เศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว