เนื้อหาวันที่ : 2018-07-02 10:07:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1048 views

มหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการตอบรับการยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรม 4.0

ผลิตภาพคือหัวใจสำคัญของการพัฒนากระบวนการผลิต การเพิ่มผลิตภาพของกระบวนการผลิตมีหลายวิธี การใช้วิธีทางการจัดการอุตสาหกรรม การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต และการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในกระบาวนการผลิต การเข้าสู่กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติคือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลิตภาพกระบวนการผลิตซึ่งมีความจำเป็นในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่มีอัตราการแข่งขันทางธุรกิจค่อนค้างสูง จึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในทุก ๆ ด้าน แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการไทย จึงมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของไทยให้เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาควบคู่ไปด้วย ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการจึงเป็นแนวทางสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แต่หากมองถึงการพัฒนาองค์รวมในการบูรณาการทุกด้านเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 การสร้างการรับรู้เพื่อให้ตระหนักถึงเทคโนโลยีอัตโนมัติที่ต้องนำมาเป็นเครื่องมือเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรรุ่นใหม่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงมีแนวทางการพัฒนาผ่านกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมให้สถานประกอบการหันมาใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาบุคลากรเพื่อนรองรับเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งการสร้างการรับรู้ให้เห็นถึงความพร้อมของบุคลากรไทยในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

คุณวัชรุน จุ้ยจำลอง  ผู้อำนวยการ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “ สำหรับโครงการการยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติปี พ.ศ.2561นี้ เริ่มตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยตลอดจนภาคเอกชนมีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันที่จะต้องมีการปรับตัวเอง กระตุ้นตนเอง ให้มีการปรับเปลี่ยน ทั้งนี้เนื่องจากคำว่าเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยุคของดิจิตอล เพราฉะนั้นภาคเอกชนเองจะต้องมีการปฏิรูปตนเอง พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความสามรถในการแข่งขันได้ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ภาครัฐ โดยเฉพาะกรมส่งเสริมอุสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเอง เราต้องเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องกระตุ้น หรือ ทำให้ภาคเอกชนได้รับรู้ถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ได้รับรู้ และมีการปรับตัวเองให้เข้าใจ เข้าถึงเรื่องของระบบอัตโนมัติ หรือ หุ่นยนต์ ต่าง ๆ ว่ามีความสำคัญอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร แล้วสามารถนำมาพัฒนาตนเองได้อย่างไร ทางหน่วยภาครัฐโดยเฉพาะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเองเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงเพื่อให้ทุกศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทั่วประเทศได้สร้างความตระหนักให้กับภาคธุรกิจทั่วประเทศเพื่อให้ทราบว่าถึงเวลาที่คุณต้องปรับตัว เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ภาครัฐก็พยายามทำหน้าที่ในเรื่องพวกนี้อยู่ เพราะว่าถ้าหากภาคเอกชนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ รองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีได้ โดยเฉพาะในปัจจุบันเป็นเรื่องของดิจิตอลและระบบอัตโนมัติเขาก็จะแข่งขันได้น้อยลง เพราะมันมีทั้งข้อดีขอเสีย การที่มันไม่มีพรมแดนข้อดีของมันคือเราสามารถบุกคนอื่นได้ ข้อเสียคือเขาก็สามารถบุกเราได้ ในฐานะที่เราเป็นส่วนกลาง เป็นหน่วยงานที่ดูแลตัวโครงการโดยเฉพาะเรื่องโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะยกระดับสถานประกอบการให้เข้าสู้ระบบอัตโนมัติ เราก็พยายามที่จะกระตุ้นผู้ประกอบการได้รับรู้ว่าการนำระบบอัตโนมัติมาใช้มันไม่ใช่เรื่องสับซ้อน และยุ่งยาก”

ครูชำนาญการพิเศษครูมนตรี เตียวเจริญพร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เล่าว่า “เป็นโครงการที่เป็นการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติละการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการควบคุมงาน เนื้อหาเกี่ยวกับคำสั่งพื้นฐานต่างๆ มันเหมาะกับผู้ที่ไม่มีความรู้ และไม่มีพื้นฐานมาเลย ได้เรียนรู้และได้รับความรู้เบื้องต้นพวกนี้ ในส่วนของผู้ประกอบการจะได้นักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่เกิดขึ้น แต่ถ้าในสถานศึกษาก็สามารถนำความรู้จากโครงการนี้ไปต่อยอดโดยการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานให้นักศึกษาได้เป็นอย่างดี แน่นอน 100% เพราะในอนาคตหุ่นยนต์จะมาแรงในด้านการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะหุ่นยนต์มันจะมีการทำงานแม่นยำถูกต้องและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ใช้ความรู้จากโครงการนี้ไปต่อยอดการเขียนโปรแกรมคอนโทรล ในเรื่องของมินิ ซีเอ็นซี ในพิกัดแกนเอ๊กซ์ แกนวาย สองอันก่อน อันนี้น่าสนใจมาก โปรแกรมนี้จะไปช่วยในการอธิบายในการคอนโทรลพวกมอเตอร์ต่าง ๆ ได้ โดยเป็นการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งไม่ยากมากกับการเข้าใจ”

ดร.จำลอง สุขเอียด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟริร์ม-มิตซุย จำกัด เปิดเผยว่า “ความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทำให้บริษัทต้นทุนการผลิตลดลงทุนแรงงานคนได้กว่า 85% ลดของเสียได้เป็น 0% รอบการผลิตที่สั้นลงมีความเร็วคงที่และมีศักยภาพในการผลิตจำนวนมาก สามารถพัฒนาคุณภาพมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับการผลิตด้วยมาตรฐานทุกชิ้น มีการใช้พื้นที่ภาคพื้นดินที่มีประโยชน์มากขึ้น ที่สำคัญเพิ่มความปลอดภัย และดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น ในอนาคตอยากให้ภาครัฐนำไปต่อยอดการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยมีการจัดกลุ่มเพื่อฝึกอบรมการใช้ระบบอัตโนมัติและซ่อมบำรุงและต่อยอดระบบหุ่นยนต์ทดแทนคนงานที่แผนกผลิตชิ้นส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ Blower wheel และ Blower Housing”