เนื้อหาวันที่ : 2007-11-22 09:09:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1646 views

บีโอไอ ยกระดับอุตฯไทย มุ่งกระตุ้นใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและประหยัดพลังงาน

บีโอไอเผยแนวทางส่งเสริมการลงทุน มุ่งยกระดับเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่ม ประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย พร้อมกระตุ้นให้มีการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากร

บีโอไอเผยแนวทางส่งเสริมการลงทุน มุ่งยกระดับเทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่ม ประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย พร้อมกระตุ้นให้มีการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาบุคลากร

.

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุน ว่า บีโอไอมีนโยบายจะเร่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และประหยัดพลังงานในการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะกิจการที่ใช้แรงงานมากเป็นหลัก และมีเทคโนโลยีต่ำ ซึ่งขณะนี้ บีโอไออยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเงื่อนไขการให้ส่งเสริม เพื่อเร่งรัดให้เกิดการปรับตัวของอุตสาหกรรมให้พร้อมรับกับการแข่งขัน

.

"ในเรื่องเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมนั้น ไม่มีอุตสาหกรรมใดที่เป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่ำ (Low-tech industry) มีแต่กิจการหรือบริษัทเท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีต่ำ ดังนั้น บีโอไอจึงต้องการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตต่ำ ใช้แรงงานมาก พัฒนาสู่เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง เพราะการผลิตที่มีเทคโนโลยีต่ำ ใช้แรงงานมาก จะไม่สามารถแข่งขันได้อีกต่อไป รวมทั้งต้องเร่งลดต้นทุนด้านพลังงาน ที่ปัจจุบันมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก และเป็นอุปสรรคต่อต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม" นายสาธิตกล่าว

.

ในเบื้องต้น บีโอไอได้หารือกับผู้ประกอบการในบางกิจการแล้ว อาทิ กิจการสิ่งทอ และฟอกย้อม ซึ่งผู้บริหารระดับสูงในวงการสิ่งทอและฟอกย้อม ต่างเห็นด้วยกับแนวทางที่บีโอไอจะกระตุ้น ให้ผู้ประกอบการลงทุนเพื่อเร่งยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและการประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรม และสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว พร้อมรับโอกาสที่ไทยจะได้รับจากความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ที่ไทยได้ลงนามกับประเทศต่าง ๆ ไว้ในช่วงที่ผ่านมา

.

นอกจากนี้ บีโอไอจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานวิจัย ร่วมกันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วย