เนื้อหาวันที่ : 2018-06-13 14:20:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1193 views

ETDA จับมือ ดาต้าวัน MOU พัฒนาระบบยืนยันตัวตน

นางสุรางคณา วายุภาพ (ที่ 2 จากทางซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล กับ นายอดิศร แก้วบูชา (ที่ 2 จากทางขวา) บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จัดทำ ให้คำปรึกษา และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเป็นผู้วางระบบให้กับสถาบันการเงินชั้นนำ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และการให้บริการแก่สังคมและประชาชนของรัฐบาล

สำหรับขอบเขตของความร่วมมือในครั้งนี้ ETDA จะเป็นผู้บริหารจัดการด้านการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยจัดเตรียมข้อกำหนดทางเทคนิคของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ตลอดจนอำนวยการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ขณะที่ ดาต้าวัน เอเชีย จะเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการหาหน่วยงานภาครัฐทดสอบนำร่องระบบและพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ National Digital ID Platform ของบริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) ในส่วนอื่น ๆ ต่อไป โดยทั้งดาต้าวัน และ ETDA จะอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรของซึ่งกันและกัน เพื่อแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์