เนื้อหาวันที่ : 2018-06-06 09:42:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2047 views

ศิริมีเดียจับมือ มศว. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเชิงรุกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาด ผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ 4.0

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ จึงส่งผลต่อการพัฒนาไปสู่ “อุตสาหกรรม4.0” หากไทยไม่สามารถก้าวผ่านความท้าทายนี้ ส่งผลให้เกิดการชะลอการลงทุน และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะลดลงได้ ดังนั้น การพัฒนาทุนมนุษย์นอกจากเป็นเป้าหมายหลักสำคัญแล้ว ยังถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมิติ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เริ่มจาก การร่วมมือพัฒนาตั้งแต่ในระดับของสถาบันการศึกษาที่มีการผลิตนักเรียนนิสิตให้มีทักษะตรงตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถประกอบอาชีพได้ และต่อเนื่องมาสู่การพัฒนาแรงงาน ในตลาดแรงงานให้มีทักษะและเพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ประชาชนทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy) ต่อไป

จากเหตุผลข้างต้น รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์เช่นกัน จึงกำหนดนโยบาย “มหาวิทยาลัย 4.0” เป็นหนึ่งในวาระชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อ สร้างคนที่มีความพร้อม มีความคิดสร้างสรรค์ ตรงตามความต้องการตลาด และเพื่อสร้างคน ที่จะไปสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสร้างสังคม คุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ได้นั้น การเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่นิสิตจากประสบการณ์การทางานจริงในตลาดแรงงาน จึงเป็นภารกิจสำคัญ ของสถาบันการศึกษาในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลขณะนี้

ล่าสุด บริษัท ศิริมีเดีย จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท ศิริวัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิต นิสิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน เห็นความสำคัญของ การมีประสบการณ์การทางานจริงของนิสิตก่อนก้าวไปสู่การเป็นแรงงานที่มีศักยภาพและคุณภาพต่อตลาดแรงงานเช่นกัน จึงตัดสินใจร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ดำเนินการภายใต้ “โครงการความร่วมมือจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเชิงรุกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาดระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และบริษัท ศิริมีเดีย จำกัด” ซึ่งก่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานเชิงรุกร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน มีการบริหารงานเชิงธุรกิจ มีการนาเทคโนโลยีสากลที่ทันสมัย มาใช้ใน การสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อสังคม

คุณธาวินี สามัตถิยดีกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีเดีย จำกัด กล่าวว่า “การร่วมมือครั้งนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบพลวัตจากผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์ฯ คัดสรรทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และฝึกประสบการณ์จริง บริหารจัดการกลไกในการสอนงาน (Coaching) มอบหมายงาน ติดตาม ประเมินผลงานของนิสิตภายในศูนย์ฯ สามารถสร้างมูลค่า ทางการตลาด เพิ่มโอกาสทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและองค์กรต่าง ๆ และเป็นหน่วยงานที่เปิดโอกาส ให้นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมตามกลไกการทางานของศูนย์ฯ ในการฝึกประสบการณ์การทางานจริง สามารถสะสมผลงาน (Portfolio) เพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงาน ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ กลไกการทางานของศูนย์ฯ ยังสามารถต่อยอดและขยายผลให้เกิด ความยั่งยืนในการดาเนินการ และขยายฐานในการนาเทคโนโลยีไปสู่งานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม ร่วมพัฒนาศักยภาพผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ 4.0 ให้กับมหาวิทยาลัยมาร่วมพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต”