เนื้อหาวันที่ : 2007-11-14 10:53:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1331 views

ซีเกทร่วมกับเนคเทคจัดโครงการขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิด

ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทย พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของนักเรียนหญิง

 .

ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดโครงการอีวายเอช (EYH) ขยายขอบข่ายความรู้สู่ความคิดวิทยาศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนหญิง

.

โครงการอีวายเอช (EYH ; Expanding Your Horizons Conference) เป็นการจัดกิจกรรมที่เริ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนหญิง สนับสนุนและกระตุ้นให้มีความสนใจและสนุกไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้หลักการคิดและการทดลองอย่างมีเหตุผล มุ่งหวังให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้ และที่สำคัญที่สุดคือกระตุ้นให้นักเรียนเหล่านี้ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ในระดับการเรียนที่สูงขึ้น ตลอดจนมองเห็นโอกาสในการประกอบอาชีพการงานในอนาคต

.

ซีเกทให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโครงการอีวายเอชในทุกประเทศที่มีโรงงานซีเกทตั้งอยู่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนในประเทศเหล่านั้นสำหรับกิจกรรมในประเทศไทย ซีเกทและเนคเทคได้คัดเลือกนักเรียนหญิงจากโรงเรียนต่างๆ  ในจังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการและนครราชสีมา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 200 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งวันเต็ม โดยนักเรียนทั้งหมดจะได้เข้ากลุ่มทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ที่หลากหลายทั้งนี้จะมีการติดตามและประเมินผล และแนวโน้มการศึกษาต่อ ภายหลังจากการจัดกิจกรรมด้วย

.

.

นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยวผดุง ผู้อำนวยการบริหารและผู้จัดการโรงงานซีเกท เทพารักษ์ กล่าวว่า "ซีเกทตระหนักในความสำคัญด้านการศึกษาและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในพัฒนาเยาวชนและสังคมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปีในการดำเนินงานในประเทศไทย โดยเชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีอนาคตที่ก้าวหน้าต่อไป"

.

โครงการอีวายเอช ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนหญิง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลกให้มากขึ้น โดยเราหวังว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนในการสร้างนักวิทยาศาสตร์หญิง วิศวกรหญิง หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอาชีพอื่นๆ ด้านเทคโนโลยีที่เป็นผู้หญิงให้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซีเกทต้องขอขอบคุณเนคเทค ทีมงานของเนคเทค และอาสาสมัครของทั้งสององค์กรที่ให้การสนับสนุนทั้งผู้เชี่ยวชาญและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ

.

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวว่า เนคเทคตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเนคเทคพยายามที่จะขยายโอกาสด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับบัณทิต โดยการเสริมสร้างฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนของประเทศในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาทางวิชาการในระบบพี่เลี้ยง การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการอบรมให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.

สำหรับกิจกรรมด้านการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีนี้ เนคเทค มีความยินดีอย่างยิ่งที่ ซีเกทได้ให้เกียรติเนคเทคในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนหญิงของไทยเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิงหันมาสนใจศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบัน

.

ประเทศของเรายังต้องการบุคลากรด้านวิศวกร นักวิจัย และนักพัฒนาที่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์อีกจำนวนมากในการพัฒนาประเทศ และถ้าเยาวชนหญิงซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่หันมาสนใจและศึกษาต่อด้านนี้มากขึ้น ก็จะเป็นการเพิ่มจำนวนบุคลากรได้เพียงพอต่อความต้องการ