เนื้อหาวันที่ : 2018-03-28 13:18:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 253 views

วสท.เชิญร่วมส่งผลงานประกวด ตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

องค์ความรู้ด้านวิศวกรรม มีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาประเทศ กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เชิญชวนส่งผลงาน ประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการแต่งตำราด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยภาษาไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เป็นประโยชน์ต่อวงการวิศวกรรมศาสตร์ และประเทศชาติ  ผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลตำราดีเด่นจะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยคัดเลือกจากสาขาวิชาจำนวน 9 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม สาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมยานยนต์ และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์         

หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร และคัดเลือก: ผู้ส่งตำราเข้าประกวด ต้องเป็นสมาชิก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

คุณสมบัติของตำราที่ส่งประกวด

1.ต้องเป็นตำราที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นครั้งแรกระหว่างปี พ.ศ.2559–2561

2.เป็นตำราที่ไม่เคยประกวดที่ใดมาก่อน เป็นตำราที่มีความสมบูรณ์ มีการเรียบเรียงเป็นลำดับขั้นตอน การใช้ศัพท์มาตรฐานที่ถูกต้อง

3.ผู้เขียนต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และการขออนุญาตใช้ หรืออ้างอิงถึงเนื้อหาจากเอกสารอื่นในต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวดในทุกกรณี

ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และคณะอนุกรรมการตัดสินตำราดีเด่น ไม่มีสิทธิ์ส่งตำราเข้าประกวด

เกณฑ์การพิจารณา แบ่งตามรูปแบบตำรามาตรฐาน เนื้อหา การประยุกต์ใช้งาน ความแตกต่างจากตำราทั่วไป ความครบถ้วนของผลวิจัยที่นำมาเป็นตำรา และความสามารถในการอ่านเข้าใจได้

สำหรับ การประกาศผลการคัดเลือก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยการตัดสินของคณะอนุกรรมการตัดสินตำราดีเด่น และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้ได้รับรางวัลต้องจัดส่งตำราที่พิมพ์เรียบร้อยแล้วจำนวน 15 เล่ม ให้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ผู้สนใจ สามารถขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่ ชั้น 5 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39 หรือ ติดต่อ วสท.โทร 02-184-4600-9 ต่อ 516 คุณอัจฉราภรณ์ กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2561